Skilmálar þjónustu

Skilmálar þjónustu

Skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone

I. Almennt

 • 1. Eftirfarandi skilmálar gilda fyrir alla fjarskiptaþjónustu, þ.m.t. sjónvarpsþjónustu, sjónvarpsdreifingu og áskriftarsjónvarp sem Vodafone (Sýn hf.) veitir nema ef sérákvæði í sérstökum skilmálum eða samningum mæli á annan veg. Sá sem nýtur þjónustu Vodafone (Sýn hf.) skuldbindur sig við undirritun eða skuldbindingu samnings að hlíta þeim skilmálum sem gilda um notkun þjónustu fyrirtækisins á hverjum tíma.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum og þjónustum. Breytingar eru kynntar á vefsíðunni vodafone.is/breytingar með a.m.k. mánaðar fyrirvara áður en þær taka gildi.
 • 3. Fjarskiptasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húseigandi leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir strengjum og öðrum fjarskiptabúnaði í húsi og á lóð. Ber þeim sem óskar eftir þjónustunni að afla leyfis húseiganda.
 • 4. Við undirritun samnings um símaþjónustu fær áskrifandi úthlutað símanúmeri nema ef um númeraflutning er að ræða og heldur þá áskrifandi áður úthlutuðu númeri. Til þess getur komið að Vodafone (Sýn hf.) þurfi nauðsynlega að breyta símanúmeri áskrifanda en mun þá leitast við að sem minnst óþægindi verði vegna þess. Áskrifandi þarf að óska sérstaklega eftir númeraleynd, læsingum og annarri aukaþjónustu sem í boði er.
 • 5. Vilji áskrifandi framselja þjónustusamning sinn við Vodafone (Sýn hf.) til þriðja aðila skal hann sækja um það skriflega. Áskrifanda ber að greiða öll gjöld vegna notkunar á þjónustu til þess dags sem framsalið er samþykkt af hálfu Vodafone (Sýn hf.).
 • 6. Vodafone (Sýn hf.) getur framselt réttindi og skyldur samkvæmt þjónustusamningi við áskrifanda til þriðja aðila sem getur veitt sambærilega fjarskiptaþjónustu.
 • 7. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því að fjarskiptasamband rofni um stund. Vodafone (Sýn hf.) mun þó ávallt leitast við að koma á fjarskiptasambandi að nýju sem fyrst og viðhalda gæðum þjónustunnar. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki tjón sem rekja má til sambandsleysis, rofs á fjarskiptum eða annarra truflana sem kunna verða á rekstri fjarskiptanetsins, hvort sem slíkt má rekja til línubilana, bilana í stöðvum eða annarra utanaðkomandi þátta.
 • 8. Áskrifendum fjarskiptaþjónustu er skylt að fara vel með allan búnað í eigu Vodafone (Sýn hf.) sem þeir hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því, sem aflaga fer og stafar ekki af eðlilegu sliti, svo og öllu því, er glatast úr þeirra vörslu í þessum efnum.
 • 9. Vodafone (Sýn hf.)hefur heimild til að safna upplýsingum frá fjarskiptabúnaði sem áskrifandi hefur fengið úthlutað hjá Vodafone (Sýn hf.), t.d. netbeina, myndlykla og símtækja, til að mæla gæði þjónustu sem og ástand búnaðar. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að gera þær uppfærslur og breytingar sem þörf er á til að tryggja besta virkni búnaðar áskrifanda.
 • 10. Ef í ljós kemur að notkun áskrifanda hefur slæm áhrif á afgreiðslu fjarskiptaneta eða felur í sér misnotkun á búnaði og/eða þjónustu Vodafone (Sýn hf.) getur félagið neyðst til að synja áskrifanda um fjarskiptaþjónustu um stundarsakir eða til frambúðar. Hið sama á við ef áskrifandi veldur, af ásettu ráði eða með vítaverðu gáleysi, skemmdum á fjarskiptaneti og/eða búnaði Vodafone (Sýn hf.). Hið sama á ennfremur við ef veittar eru rangar upplýsingar sem eru til þess fallnar að hafa áhrif á gerð og gildi þjónustusamnings milli áskrifanda og Vodafone (Sýn hf.). Ef synjun á fjarskiptaþjónustu um stundarsakir er á ábyrgð áskrifanda greiðir hann engu að síður áfram mánaðargjald til Vodafone (Sýn hf.). Skylda þessi fellur niður ef annar hvor aðili segir þjónustusamningnum upp.
 • 11. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að mæla heildarnotkun viðskiptavinar m.t.t. mínútna, SMS og gagnamagns. Sé áskrifandi á þjónustuleið með ótakmörkuðu gagnamagni áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að mæla heildarnotkun áskrifanda m.t.t. til gagnamagns og grípa til viðeigandi ráðstafana, t.d. hægja á interneti, sé notkun hans óhæfileg að mati Vodafone (Sýn hf.).
 • 12. Vodafone (Sýn hf.) mun leitast við að vara áskrifanda við ef notkun hans breytist stórfellt á stuttum tíma án viðhlítandi skýringa þannig að grunsemdir vakni um misnotkun þriðja aðila. Fari notkun verulega fram úr hefðbundinni notkun einstakling/fyrirtækis á ákveðnu tímabili, t.d. dagsnotkun áskrifanda og líkur eru á að um misnotkun sé að ræða, áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að skoða þá fjarskiptanotkun og grípa til viðeigandi ráðstafana. Misnotkun getur m.a. falist í því að fjarskiptaþjónusta sé nýtt til tekjuöflunar fyrir þriðja aðila (sviksamleg háttsemi), þ.e. með framköllun símtala eða skilaboða með sjálfvirkum hætti eða með aðstoð tölvu og/eða öðrum rafrænum búnaði. Ráðstafanir Vodafone (Sýn hf.) til að bregðast við misnotkun kunna að felast í tafarlausri lokun fjarskiptaþjónustu áskrifanda.
 • 13. Vodafone (Sýn hf.) mun safna saman og vinna úr persónuupplýsingum í skilningi laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, en nánari ákvæði um meðhöndlun persónuupplýsinga er að finna í persónuverndarstefnu Vodafone (Sýn hf.), sem telst óaðskiljanlegur hluti skilmála þessara.
 • 14. Vodafone (Sýn hf.) kann að taka upp þjónustusímtöl til að geta sannreynt efni þeirra komi upp ágreiningur milli aðila. Öll hljóðritun símtala er í samræmi við ákvæði laga og reglna. Skoðun og afhending upptaka er aðeins heimil ákveðnum starfsmönnum Vodafone (Sýn hf.) og lögbærum aðilum s.s. Lögreglu eða eftirlitsstofnunum í samræmi við fyrirmæli laga.
 • 15. Verðskrá Vodafone (Sýn hf.) yfir notkun erlendis innan EES svæðisins tekur mið af reglugerð um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins nr. 1174/2012, með síðari breytingum. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að grípa til takmarkana á inniföldu gagnamagni og viðbótargjaldtöku innan EES svæðisins í samræmi við ákvæðið um sanngjarna notkun (e. Fair usage policy) í fyrrnefndri reglugerð.
 • 16. Vodafone (Sýn hf.) gerir ráð fyrir að viðskiptavinir séu með heimilisfesti á Íslandi og ferðist til annarra landa í tímabundnum ferðalögum (e. periodic travel). Sé notkun farsímaþjónustu meiri erlendis heldur en heima fyrir í lágmarki fjóra mánuði í röð áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að grípa til viðbótargjaldtöku innan EES svæðisins í samræmi við ákvæðið um sanngjarna notkun (e. Fair usage policy) í fyrrnefndri reglugerð. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að loka á SIM-kort komist upp um ósamþykkta endursölu á númerum erlendis.
 • 17. Um kaup á sjónvarpsáskriftum Stöðvar 2 (Sýn hf.) gilda í öllum tilfellum áskriftarskilmálar Stöðvar 2 hvort sem viðskiptavinur kaupir þjónustuna í verslunum Vodafone (Sýn hf.), þjónustuveri Vodafone (Sýn hf.) og Stöðvar 2 (Sýn hf.) eða á öðrum sölustöðum.
 • 18. Veltuafsláttur er tegund afsláttarkjara sem er hluti af verðskrá Vodafone (Sýn hf.) og er ætluð stærri kaupendum á fjarskiptaþjónustu. Undanþegin þeim afsláttarkjörum er bein endursala á þjónustu, þar með talið (en ekki eingöngu), þjónustunúmer og gjaldanúmer eða aðgangsgjöld eða önnur leigugjöld grunnnetsfjarskiptadreifiveitna.
 • 19. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt að færa viðskiptavin í áskriftarleið sem samræmist notkun hans.Fari viðskiptavinur í áskrift yfir innifalið gagnamagn er hann færður í leið sem samræmist notkun hans. Þegar viðskiptavinur er stækkaður tekur sú breyting gildi strax. Viðskiptavinur getur óskað þess að fara aftur í fyrri áskriftarleið en slík breyting tekur gildi næstu mánaðarmót á eftir.
 • 20. Með samþykki skilmála þessara veitir áskrifandi Vodafone rétt til þess að hafa samband við viðskiptavini sína í viðskiptalegum tilgangi, svo sem til að auka þjónustustig, óháð skráningu þeirra í símaskrá. Viðskiptavinum er ávallt frjálst að afþakka slík samskipti af hálfu Vodafone og skal það þá gert með skriflegum hætti.

 

II. Greiðsluskilmálar

 • 1. Gjald fyrir fjarskiptaþjónustu fer eftir gildandi verðskrá sem Vodafone (Sýn hf.) gefur út á hverjum tíma og er aðgengileg á vefsíðunni vodafone.is. Allar breytingar á verskrá sem felur í sér umtalsverðar hækkanir umfram verðlagsþróun mun Vodafone (Sýn hf.) tilkynna áskrifendum með minnst eins mánaðar fyrirvara, eftir atvikum á útsendum reikningum, og getur áskrifandi þá sagt þjónustusamningnum upp innan þess tíma.
 • 2. Áskrifandi skal greiða fyrir útskrift greiðsluseðla, svokallað seðilgjald, samkvæmt gildandi gjaldskrá Vodafone (Sýn hf.). Áskrifandi getur einnig óskað eftir að reikningur skuldfærist á greiðslukort og greiðir fyrir það útskriftargjald samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.) Áskrifandi greiðir fyrir birtingu kröfu í heimabanka samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.)
 • 3. Áskrifandi ber fulla ábyrgð á greiðslum til Vodafone (Sýn hf.) vegna notkunar sem á sér stað á þjónustu eða búnaði, óháð því hvort áskrifandi hafi heimilað notkunina eða ekki. Ef áskrifandi glatar fjarskiptabúnaði ber honum að tilkynna Vodafone (Sýn hf.) um það tafarlaust. Áskrifandi er ábyrgur fyrir allri notkun búnaðarins og þjónustu honum tengdum, þar til slík tilkynning hefur borist Vodafone (Sýn hf.).
 • 4. Reikningstímabil vegna fjarskipta miðast við almanaksmánuð og er útgáfudagur reikninga í lok mánaðar. Eindagi reikninga er 2. virki dagur þar næsta mánaðar, gjalddagi er 7 dögum fyrr. Sé reikningur ekki greiddur á eindaga skal áskrifandi greiða dráttarvexti, eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, frá og með gjalddaga til greiðsludags, auk þess sem gjald vegna innheimtuviðvörunar leggst á kröfu við útsendingu 2 dögum eftir eindaga.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) er heimilt að synja áskrifanda um þjónustu þegar liðnir eru 30 dagar frá eindaga skuldar án þess að hún hafi verið greidd nema ef um er að ræða talsímaþjónustu.
 • 6. Þegar krafa hefur verið send frá Vodafone (Sýn hf.) til innheimtufyrirtækis ber áskrifanda að snúa öllum sínum samskiptum og greiðslum til viðkomandi innheimtufyrirtækis.
 • 7. Heimilt er að loka fyrir talsímaþjónustu áskrifanda þegar liðnir eru 30 dagar frá gjalddaga/eindaga skuldar án þess að hún hafi verið greidd, þó að undangenginni skriflegri aðvörun a.m.k. mánuði fyrir lokun. Fyrsta mánuð eftir lokun talsímaþjónustu skal vera opið fyrir innhringingu í áskrifanda. Jafnframt skal áskrifandi geta hringt í neyðarnúmerið 112.
 • 8. Ef greiðsla fyrir fjarskiptaþjónustu hefur ekki borist innan sex mánaða frá gjalddaga/eindaga áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að eyða gögnum viðskiptavina. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér einnig rétt til að eyða gögnum, t.a.m. aukanetföngum, vegna þjónustu sem ekki er reikningsfært fyrir ef þjónustan hefur ekki verið notuð í 6 mánuði samfleytt.
 • 9. Ef áskrifandi hefur athugasemdir við reikninga verður hann að láta vita um þær án tafar og eigi síðar en á gjalddaga/eindaga. Að öðrum kosti telst reikningurinn samþykktur.

 

III. Uppsögn

 • 1. Báðir aðilar geta sagt upp þjónustusamningi með minnst eins mánaðar fyrirvara, nema þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögnin vera skrifleg. Kjósi áskrifandi að tilkynna uppsögn ber honum að tilkynna allar slíkar breytingar til Vodafone (Sýn hf.) í síma 1414 eða með öðrum skýrum hætti. Öll ábyrgð á að slíkar tilkynningar berist til Vodafone (Sýn hf.) á réttan hátt og á réttum tíma liggur hjá áskrifanda. Uppsögn miðast við upphaf nýs reikningatímabils, þann 1. hvers mánaðar. Öll vinnsla með fjarskiptaupplýsingar áskrifanda lýkur við uppsögn samnings.
 • 2. Segi viðskiptavinur notkun Ljósleiðara Gagnaveitu Reykjavíkur upp þarf uppsögn að hafa borist eigi síðar en 15. dag mánaðar til þess að hún taki gildi um næstu mánaðarmót. Berist hún á 16. degi mánaðar eða síðar tekur hún gildi um þar næstu mánaðarmót. Uppsögn á öðrum aðgangsgjöldum en aðgangsgjaldi Ljósleiðara Gagnaveitu Reykjavíkur er í samræmi við 1. grein uppsagnarskilmála Vodafone.
 • 3. Áskrifendur á einstaklingsmarkaði eiga rétt á því að segja þjónustusamningi fyrirvaralaust upp án greiðslu skaðabóta þegar þeir fá tilkynningu um fyrirhugaða breytingu á skilmálum. Áskrifendur á einstaklingsmarkaði hafa eins mánaðar uppsagnarfrest áður en breytingar taka gildi.
 • 4. Við uppsögn á samningi ber áskrifanda að skila án tafar búnaði í eigu Vodafone (Sýn hf.). Vodafone (Sýn hf.) getur þó heimilað áskrifanda að halda búnaði í ákveðin tíma gegn því að áskrifandi haldi áfram að borga leigu á búnaði. Ef áskrifandi getur ekki af einhverjum orsökum skilað búnaði er Vodafone (Sýn hf.) heimilt að gjaldfæra áskrifanda um upphæð sem nemur verðmæti búnaðarins samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.).
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) er heimilt að bjóða upp á samninga þar sem áskrifandi skuldbindur sig samkvæmt samningi beggja aðila. Hámarks skuldbinding á fjarskiptum eru sex mánuðir í senn. Ef áskrifandi segir upp slíkum samningi á samningstíma áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að krefja áskrifanda um þau mánaðargjöld sem ógreidd eru af samningstímanum. Sé áskrift áskrifanda stækkuð á samningstímanum tekur sú breyting gildi strax. Viðskiptavinur getur óskað eftir að fara í minni áskriftarleið á binditímanum en slík breyting tekur gildi næstu mánaðarmót á eftir.

IV. Önnur ákvæði

 • 1. Rísi upp ágreiningur um túlkun og skýringu á skilmálum þessum skal leitast við að ná sáttum með heiðarleika og sanngirni að leiðarljósi. Getur áskrifandi sent Vodafone (Sýn hf.) kvörtun og eftir atvikum leitað til Póst- og fjarskiptastofnunar.
 • 2. Áskrifandi er ábyrgur fyrir því að skilmálum þessum og lögum almennt sé fylgt. Um fjarskiptaþjónustu gilda lög um fjarskipti nr. 81/2003 ásamt síðari breytingum. Brot á skilmálum og reglum getur valdið tafarlausri lokun á þjónustu.
 • 3. Áskrifandi veitir Vodafone (Sýn hf.) með undirskrift eða staðfestingu á samningi um fjarskiptaþjónustu umboð til að segja upp fjarskiptaþjónustu hjá öðrum þjónustuveitum.
 • 4.Vodafone (Sýn hf.) nýtir sér vefkökur á heimasíðu sinni www.vodafone.is. Nánari upplýsingar um notkun vefkaka og tilgang þeirra er að finna í skilmálum um notkun á vefkökum á www.syn.is.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt að vísa áskrifanda úr viðskiptum sýni hann ítrekaða ósæmilega hegðun í garð starfsfólks. Með ósæmilegri hegðun er átt við t.d. (en ekki eingöngu) ógnanir af einhverjum toga eða hótanir af einhverjum toga.
 • 6. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum vegna nýrra áskriftarleiða, án þess að tilkynna öllum áskrifendum um þær breytingar enda hafa þær breytingar ekki áhrif á gildandi áskriftir.
 • 7. Áskrifandi getur gert áskriftabreytingar á þjónustunni í verslunum Vodafone (Sýn hf.), hjá umboðsaðilum um land allt, með því að hafa samband við þjónustuverið eða gegnum Mínar síður. Áskrifandi getur ávallt stækkað eða minnkað áskriftarleið sína. Sé áskriftarleið stækkuð tekur breytingin gildi samdægurs og áskrifandi greiðir hlutfallslegt gjald fyrir stækkunina á næsta reikningi. Sé áskriftarleið minnkuð þá tekur sú breyting gildi frá og með næstu mánaðarmótum.
 • 8. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að breyta þjónustu áskrifanda ef þjónusta er tekin úr sölu eða ef notkun er óhófleg. Ekki skal framkvæma breytinguna fyrr en búið er að tilkynna hana til viðskiptavinar.
 • 9. Í neyðarástandi, t.d. ef að sæstrengur bilar, áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér þann rétt að takmarka tengingar viðskiptavina til þess að tryggja að allir áskrifendur geti fengið lágmarks þjónustu.

Skilmálar um GSM Frelsi

Með virkjun Frelsiskortsins samþykkir notandinn að fara eftir almennum skilmálum Vodafone ásamt eftirfarandi skilmálum um GSM Frelsi.

Gildistími Almennra stakra áfyllinga

 • 1. Virk inneign (almenn stök áfylling) – 0 til 6 mánuðir. Hægt er að fylla á Frelsið t.d. beint úr símanum með greiðslukorti, á vef Vodafone (Sýn hf.) eða með því að hringja í þjónustuver Vodafone (Sýn hf.) 1414. Eftir að Frelsið hefur verið keypt er inneignin virk í 6 mánuði frá síðasta rukkaða símtali/SMSi. Notandi getur á því tímabili móttekið símtöl þó engin inneign sé eftir.
 • 2. Óvirk inneign (almenn stök áfylling) – 6 til 9 mánuðir. Ef að Frelsisnúmerið hefur ekkert verið notað undanfarna 6 mánuði er lokað fyrir hringingar frá númerinu. Notandi getur þó tekið við símtölum í allt að 3 mánuði. Ef fyllt er á Frelsið innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir úthringingar er hægt að endurheimta inneignina sem eftir var og opna fyrir úthringingar.
 • 3. Töpuð inneign (almenn stök áfylling) – 9 til 12 mánuðir. Ef ekki er fyllt á Frelsið innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir úthringingar tapast inneignin sem eftir var á Frelsinu og lokað er fyrir alla notkun. Hægt er að virkja Frelsið með því að fylla á það innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir alla notkun en eldri inneign er fyrnd. Ef ekki er fyllt á Frelsið innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir alla notkun áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér þann rétt að endurheimta símanúmerið og endurúthluta því.
 • 4. Tilboðsinneignir, gagnamagnspakkar og ávinningar þeirra gilda í 30 daga frá virkjun. Eftir 30 daga fyrnist inneignin, ef einhver er. Inneignir, gagnamagnspakka og ávinninga tilboða er ekki hægt að færa á milli númera. Ef númerinu er sagt upp eða það flutt frá Vodafone (Sýn hf.) fyrnast allar inneignir, gagnamagn og ávinningar.
 • 5. Krakkakort er í boði fyrir börn (25 ára og yngri) viðskiptavina Vodafone (Sýn hf.) með farsíma í áskrift. Með hverju korti fylgja ótakmörkuð símtöl og SMS ásamt gagnamagni sem gildir innanlands.
 • 6. Óskráð Frelsisnúmer eru Frelsisnúmer sem eiga sér ekki skráða kennitölu í kerfum Vodafone (Sýn hf.). Óskráð Frelsisnúmer eiga ekki kost á því að nýta Reiki í Evrópu samkvæmt ákvæðum Reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 531/2012 um reiki á almennum farsímanetum með síðari breytingum. Ef SIM-kort er á óskráðu Frelsisnúmeri er ekki kostur á að útvega nýtt SIM-kort með sama símanúmeri né gefa upp PUK númer sé númerið tapað eða því stolið. Notandi með óskráð Frelsisnúmer á kost á því að skrá kennitölu bakvið símanúmerið í verslunum Vodafone (Sýn hf.) eða með því að hafa samband við þjónustuver Vodafone (Sýn hf.) í 1414.
 • 7. Hægt er að nota Frelsi í flestum þeim löndum sem Íslendingar ferðast til. Upplýsingar um í hvaða löndum er hægt að nota Frelsið er að finna á útlandasíðu frelsis.
 • 8. Í öðrum löndum þarf notandi að skrá sig í áskrift til þess að geta notað farsímann þar. Notandi greiðir fyrir notkunina eftir á ef hann er skráður í áskrift. Notandi skráir sig í áskrift í verslunum Vodafone (Sýn hf.) eða með því að hafa samband við þjónustuver Vodafone (Sýn hf.) 1414. Undirskriftar er krafist en hún getur verið skrifleg eða rafræn. Í áskrift gilda almennir skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone (Sýn hf.)
 • 9. Það er á ábyrgð notanda að kynna sér verðskrá og hvort hægt sé að nota Frelsið í þeim löndum sem notandi ferðast til.
 • 10. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að hafa samband við viðskiptavini sína í viðskiptalegum tilgangi, óháð skráningu þeirra í símaskrá.

Skilmálar Internetþjónustu

 • 1. Skilmálar þessir gilda fyrir alla notkun á internetþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Ef ekki er að öðru vísi kveðið á um í skilmálum þessum gilda almennir skilmálar Vodafone (Sýn hf.) um fjarskiptaþjónustu að öðru leyti.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að færa þjónustu áskrifanda yfir á eigið kerfi af kerfi annarra rekstraraðila.
 • 3. Vodafone (Sýn hf.) lætur áskrifanda í té aðgang að internet- og tölvuþjónustu sinni. Ef notandi afhendir öðrum aðilum lykilorð sitt gerir hann það á eigin ábyrgð. Áskrifandi sem skráður er fyrir þjónustunni ber fulla ábyrgð á allri notkun henni tengdri. Áskrifendum Vodafone (Sýn hf.) er með öllu óheimilt að nota aðgang sinn til að komast yfir upplýsingar um aðra notendur á nettengingu Vodafone (Sýn hf.), aðrar en þær sem veittar eru í opnum gagnagrunnum á internetinu.
 • 4. Uppsetning á hugbúnaði er ávallt á ábyrgð áskrifanda og ber Vodafone (Sýn hf.) því ekki ábyrgð á tjóni sem notkun eða uppsetning kann að valda.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að skapast vegna notkunar á tengingu við internetið eða sambandsleysis við það. Áskrifandi ber sjálfur ábyrgð á afritatöku af þeim gögnum sem geymd eru á heimasvæði hans. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem þriðji aðili kann að valda.
 • 6. Áskrifanda er óheimilt að trufla, skerða eða á nokkurn hátt hafa áhrif á notkun annarra viðskiptavina, til dæmis með fjöldapóstsendingum. Áskrifanda er óheimilt að hýsa efni sem brýtur í bága við íslensk lög á heimasvæði sínu eða láta slíkt efni liggja á lausu á vefsvæðum.
 • 7. Fari áskrifandi yfir keypt niðurhal áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að bæta við aukagagnamagni, allt að þrisvar sinnum, umfram það sem er innifalið í áskriftarleið hans. Gjald vegna aukagagnamagns er tilgreint í gildandi verðskrá hverju sinni. Ef notkun þriðja aukagagnamagnspakkans klárast áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að hægja á nettengingunni. Sé áskrifandi á þjónustuleið með ótakmörkuðu gagnamagni áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að mæla heildarnotkun áskrifanda m.t.t. gagnamagns og grípa til viðeigandi ráðstafana, t.d. hægja á interneti, sé notkun hans óhæfileg að mati Vodafone (Sýn hf.).
 • 8. Vodafone (Sýn hf.) stefnir ávallt á að tryggja stöðugleika og gæði þjónustunnar. Hraði tengingar er ávallt háður gæðum teninga til notanda og annarra utanaðkomandi þátta. Af þeim sökum getur Vodafone (Sýn hf.) ekki tryggt að tengihraði sé sá sami og áskrift notanda segir til um.
 • 9. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist tengingu inn í símainntak hvers húss. Innanhúslagnir eru hins vegar ávallt á ábyrgð húseiganda.
 • 10. Um uppsagnir þjónustu fer skv. almennum skilmálum um fjarskiptaþjónustu.
 • 11. Brot á ofangreindum skilmálum getur valdið tafarlausri lokun á þjónustu.

Skilmálar sjónvarpsdreifingar

Áskriftarskilmálar um sjónvarpsdreifingu Vodafone:

 • 1. Eftirfarandi skilmálar gilda fyrir aðgang að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Sjónvarpsþjónusta Vodafone (Sýn hf.) veitir áskrifanda aðgang að sjónvarpsdreifikerfi sem og aðgang að annarri sjónvarpsþjónustu félagsins, t.d. leiguna og áskriftarstöðvum. Sá sem óskar eftir að gerast áskrifandi að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) skuldbindur sig við undirritun eða staðfestingu samnings með rafrænum hætti til að hlíta skilmálum þessum sem og þeim kjörum sem um þjónustuna gilda. Við undirritun eða staðfestingu samnings er kominn á bindandi samningur milli aðila. Þar sem skilmálum þessum sleppir gilda almennir skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Stangist ákvæði þeirra skilmála og þessara á skulu ákvæði skilmála þessa ganga framar.
 • 2. Skilmálar þessir gilda fyrir alla viðskiptavini Vodafone (Sýn hf.) sem óskað hafa eftir aðgangi að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) (áskrifanda) og Vodafone (Sýn hf.) hefur veitt aðgang að með afhendingu búnaðar, sem og þá sem hana nýta (notanda). Aðgangur að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.)gerir viðskiptavini kleift að nálgast sjónvarpsefni sem efnisveitur bjóða. Framboð efnis er háð svæðum og samningi við efnisveitur. Vodafone ber enga ábyrgð á innihaldi þess efnis sem veittur er aðgangur að í sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.).
 • 3. Þjónustan er reglulega uppfærð og breytt á hverjum tíma þar sem nýju myndefni er reglulega bætt við og annað myndefni tekið úr notkun. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að breyta því myndefni sem aðgengilegt er hverju sinni án tilkynningar, þ.m.t. bæta við nýju myndefni, fjarlægja myndefni eða breyta viðmóti eftir því sem Vodafone (Sýn hf.) telur rétt á hverjum tíma, sem og vegna samninga við rétthafa.
 • 4. Allur réttur á kvikmyndum, ljósmyndum, grafík og öðru höfundarréttarvörðu efni er keypt undir samningi af Sýn og tilheyrir samstarfsaðilum félagsins, efniseigendunum. Efnið sem viðskiptavinir geta nálgast gegnum sjónvarpsþjónustur Sýnar, þar með talið höfundarréttarvarið efni innan efnisins, er eign efniseiganda og samstarfsaðila þeirra og er varið af höfundarréttarlögum Bandaríkjanna sem og annarra höfundarréttarsamtaka víðs vegar um heim. Sýn, efniseigendur og samstarfsaðilar efniseigenda veita viðskiptavinum Sýnar engin réttindi gagnvart því efni sem þeir kunna að eiga viðskipti með við Sýn.
 • 5. Áskrifandi sem kaupir myndefni í gegnum viðmót sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) hefur einvörðungu kost á að niðurhala því efni, sé það mögulegt, á Íslandi.
 • 6. Vodafone (Sýn hf.) býður áskrifanda að leigja búnað (t.d. myndlykil eða aðgangskort (CAM kort) til að nota sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) gegn greiðslu samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.)hverju sinni. Áskrifanda er óheimilt að; gera eða láta gera nokkrar breytingar á búnaðinum (óheimil meðferð myndlykla er refsiverð skv. 28.gr. og 33.gr. útvarpslaga nr. 53/2000), leyfa öðrum að nota búnaðinn með því að selja, leigja, gefa eða láta hann af hendi með öðrum hætti, tengja búnaðinn við sjónvarpstæki utan skráðs notkunarstaðar hans (þó er áskrifanda heimilt að nota búnaðinn á tímabundnum dvalarstað, svo sem í sumarbústað, háð dreifileið) eða taka upp efni úr dagskrá einstakra miðla nema til einkaafnota á skráðum notkunarstað áskriftarbúnaðarins. Áskrifandi getur óskað eftir að fá til notkunar aukamyndlykil á sama stað og sá myndlykill er sem hann hefur fyrir, bundið sömu skilyrðum og koma fram hér á undan. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki að notandi hafi alltaf jafnan aðgang að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.).
 • 7. Áskrifandi á kost á að streyma myndefni í gegnum app félagsins eða gegnum vefsjónvarp félagsins. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki útsendinga og móttökuskilyrði appsins eða vefsjónvarps. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki að áskrifandi hafi alltaf jafnan aðgang að sjónvarpsþjónustu appsins. Ófyrirsjáanlegir atburðir geta leitt til þess að notandi missi aðgang að þjónustunni. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því þótt samband rofni um stund en mun þó leitast við að koma sambandi á að nýju án ástæðulauss dráttar. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því verði rof á tengingu vegna skemmdarverka eða línurofs á heimili áskrifanda eða hjá þriðja aðila. Hverri áskrift að appi félagsins fylgir einn samtímastraumur en hægt er að setja upp aðgang í fleiri viðtæki sem styðja við appið innan hvers heimilis. Vodafone áskilur sér rétt að takmarka fjölda viðtækja í hverri áskrift. Áskrifandi ábyrgist að öll tækin séu í eigu áskrifanda eða nánustu fjölskyldumeðlima sem búa innan sama heimilis. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki að notandi hafi alltaf jafnan aðgang að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.).
 • 8. Vodafone er eigandi búnaðarins og ber áskrifanda að gæta hans og fara vel með hann. Áskrifandi ber ábyrgð á öllu tjóni á þeim búnaði sem Vodafone (Sýn hf.)lætur honum í té. Viðskiptavinur skal greiða allan kostnað vegna viðgerða á búnaði sem stafar af rangri eða slæmri meðferð á honum í samræmi við reikning frá Vodafone (Sýn hf.)þar um. Eyðileggist eða glatist (hvort sem honum er stolið eða hann glatist með öðrum hætti) áskriftarbúnaður í vörslu áskrifanda ber honum að greiða kostnaðarverð nýs búnaðar samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.). Greiðsla vegna ónýts eða glataðs búnaðar rýrir ekki eignarrétt Vodafone (Sýn hf.)að búnaðinum. Sé búnaðinum stolið ber áskrifanda að tilkynna það tafarlaust til Vodafone (Sýn hf.) og lögreglu.
 • 9. Starfsmenn Vodafone (Sýn hf.)hafa rétt á að fá búnað áskrifanda afhentan til skoðunar og yfirferðar. Vodafone kann að vilja skipta út myndlykli sínum hjá áskrifanda eftir því sem að tækniþróun eða aðrar ástæður gefa tilefni til.
 • 10. Vodafone (Sýn hf.) ber ábyrgð á réttri virkni áskriftarbúnaðar. Áskrifandi skal þó á sinn kostnað koma áskriftarbúnaði sem þarfnast viðgerðar til Vodafone (Sýn hf.). Innanhúslagnir eru á ábyrgð áskrifanda. Vodafone (Sýn hf.) ber einungis ábyrgð á gæði myndmerkis í símainntak áskrifanda. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því, þótt útsending rofni um stund en mun í slíkum tilvikum ávallt leitast við að koma útsendingu í lag á ný. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki tjón sem rekja má til sambandsleysis, rofs á útsendingu eða annarra truflana sem kunna verða á sjónvarpsdreifingu hvorki að hálfu félagsins né að hálfu þriðja aðila.
 • 11. Leigu búnaðar, áskrift og seðilgjald hvers mánaðar, hvort sem er fyrir myndlykil eða aukamyndlykil, ber áskrifanda að greiða samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.) hverju sinni. Uppsögn á myndlyklagjaldi, leigu á búnaði, er einungis framkvæmd með skilum á búnaði. Greiðsla á áskriftargjaldi eftir móttöku búnaðar á heimili áskrifanda jafngildir undirskrift áskriftarsamnings. Við gerð nýs áskriftarsamnings fellur úr gildi eldri samningur um sama áskriftarbúnað sé hann til staðar. Vodafone (Sýn hf.) er heimilt að bjóða upp á áskriftarsamninga þar sem áskrifandi skuldbindur sig í umsaminn tíma. Samningurinn er óuppsegjanlegur innan samningstímabilsins. Greidd áskrift er ekki afturkræf. Hætti áskrifandi að greiða áskrift eða leigu á búnaði er Vodafone (Sýn hf.) heimilt að stöðva útsendingar á sjónvarpsþjónustu til áskrifanda. Áskrifandi skal greiða áskriftargjald til Vodafone (Sýn hf.), samkvæmt gildandi verðskrá, auk kostnaðar sem kann að hljótast af innheimtu þess, þar til búnaði hefur verið skilað.
 • 12. Brjóti áskrifandi gegn áskriftarskilmálum þessum er Vodafone (Sýn hf.) heimilt, án fyrirvara, að stöðva útsendingu á sjónvarpsþjónustu til hans og krefjast tafarlausra skila á áskriftarbúnaðinum og greiðslu skaðabóta. Mál út af samningi þessum má reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
 • 13. Sjónvarpsþjónusta Vodafone (Sýn hf.) er eingöngu til einkanota en ekki til opinberrar dreifingar. Opinber dreifing telst t.d. til notkunar á hótelum, hárgreiðslustofum, líkamsræktarstöðvum o.s.frv. Gildir ofangreint bæði um leigur á kvikmyndum, kaup á kvikmyndum, sem og dreifingu á innlendum og erlendum stöðvum. Séu skilmálar þessir brotnir áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að stöðva þjónustuna án frekari viðvarana.
 • 14. Mögulegt er að kaupa viðbótaráskriftir og stakt myndefni ásamt því að leigja stakt myndefni í gegnum viðmót sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Viðskiptavinur ber ábyrgð á því að gera viðeigandi ráðstafanir í viðmóti til þess að tryggja að aðrir notendur þjónustunnar eða óviðkomandi kaupi ekki eða leigi ekki myndefni án heimildar áskrifanda, s.s. með því að setja lykilnúmer (PIN) sem skilyrði fyrir kaupum á áskrift eða leigu myndefnis. Viðskiptavin er skylt að greiða fyrir allar áskriftir eða myndefni sem hafa verið leigðar og/eða keyptar í gegnum viðmót þjónustunnar.
 • 15. Gæði og virkni þjónustunnar getur verið mismunandi eftir því viðtæki sem notandi nýtir til áhorfs, og hafa margir mismunandi þættir áhrif á þjónustuna, s.s. staðsetning, aðgengileg bandvídd og/eða hraði internettengingar sem áskrifandi notar til þess að nálgast þjónustuna. Vodafone (Sýn hf.) leitast við að afhenda þjónustuna í samræmi við gæði tengingar hverju sinni.

   

Lénaskilmálar

 • 1. Vodafone (Sýn hf.) og undirritaður rétthafi gera með sér eftirfarandi samning um lénaviðskipti. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum og þjónustum. Breytingar eru kynntar á vefsíðunni vodafone.is/breytingar með a.mk. mánaðar fyrirvara áður en þær taka gildi.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að skapast vegna notkunar á tengingu við internetið eða sambandsleysis við það. Rétthafi ber sjálfur ábyrgð á afritatöku af þeim gögnum sem geymd eru á heimasvæði hans. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem þriðji aðili kann að valda.
 • 3. Fyrsta árgjald og stofngjald léns greiðir Vodafone (Sýn hf.) til Isnic og gjaldfærir á fyrsta reikning viðskiptavinar samkvæmt gildandi verðskrá Isnic hverju sinni.
 • 4. Með undirskrift sinni gefur viðskiptavinur Vodafone (Sýn hf.) umboð til að sækja um umbeðið lén til Isnic.
 • 5. Notkunarskilmálar Isnic gilda ávallt ef samsvarandi ákvæði í skilmálum Vodafone (Sýn hf.) teljast vægari.
 • 6. Uppsögn á léni ber að tilkynna til Isnic, sjá reglur www.isnic.is. Einnig ber viðskiptavini að segja upp hýsingu léns skriflega til Vodafone (Sýn hf.). Öll ábyrgð á að slíkar tilkynningar berist til Vodafone (Sýn hf.) á réttan hátt og á réttum tíma liggur hjá áskrifanda

Vefhýsingaskilmálar

 • 1. Eigendur vefsvæða skulu uppfæra vefumsjónarkefi reglulega.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að senda eigendum vefsvæða áminningu um uppfærslu uppfæri þeir kerfi sín ekki. Hafi kerfin ekki verið uppfærð innan 4 vikna frá áminningu áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að framkvæma nauðsynlegar uppfærslur samkvæmt tímagjaldi á kostnað eiganda vefsvæðis. Ábyrgð á vef er ætíð í höndum eiganda vefsins þrátt fyrir að Vodafone (Sýn hf.) taki að sér uppfærslu vefsvæðis. Sinni eigendur vefsvæða þessum ákvæðum ekki getur það valdið röskun á þjónustunni og niðri tíma.
 • 3. Notendanöfn skulu ekki innihalda „admin“ við uppsetningu og mælist Vodafone (Sýn hf.) til þess að lykilorð séu að lágmarki 12-14 bókstafir og tölustafir í bland.
 • 4. Meti sérfræðingar Vodafone (Sýn hf.) það svo að umferð á vefsvæði fari umfram það sem eðlilegt getur talist skal endurskoða þjónustuna og setja upp viðeigandi þjónustupakka.
 • 5. Ef innbrot á vefsvæði veldur því að aðrir vefir verði fyrir hnjaski ber eigandi vefsvæðisins sem brotist var inn á ábyrgð á því hnjaski. Rétthafi vefsvæðis er ábyrgur fyrir því að skilmálum þessum sé fylgt eftir. Sé skilmálum ekki fylgt eða þeir á einhvern hátt brotnir áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að loka vefsvæði án frekari tafa. Með samþykki skilmála þessara staðfesta eigendur vefsvæða að þeir einir beri ábyrgð á hvers kyns beinu eða óbeinu tjóni sem þeir eða þriðju aðilar kunna að valda. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist heldur ekki tjón sem rekja má til sambandsleysis, rofs á fjarskiptum eða annarra truflana sem kunna verða á rekstri fjarskiptanetsins, hvort sem slíkt má rekja til línubilana bilana í stöðvum eða annarra ástæðna.
 • 6. Notendur skulu ætíð tengjast undir réttu auðkenni.
 • 7. Ekki er heimilt undir nokkrum kringumstæðum að vista efni á netþjónum sem ekki eru í samræmi við lög og reglur eða brjóta í bága við almennt velsæmi.
 • 8. Rétthafi vefsvæðið er ábyrgur fyrir því að skilmálum þessum sé fylgt eftir. Sé skilmálum ekki fylgt eða þeir á einhvern hátt brotnir áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að loka vefsvæði tafarlaust.
 • 9. Þar sem þessum skilmálum sleppir gilda að öðru leyti almennir skilmálar Vodafone (Sýn hf.).

Skilmálar um viðgerðir farsíma

Skilmálar Vodafone (Sýn hf.) vegna viðgerðarsíma

 • 1. Viðgerð tekur til umbeðinna viðgerða og hugbúnaðaruppfærslu sé þess þörf að mati tæknimanns. Við hugbúnaðaruppfærslu glatast gögn nema afritunar sé óskað.
 • 2. Ábyrgð á tæki gildir í tvö ár frá kaupdegi og tekur hún einungis til bilana sem rekja má til framleiðslugalla.
 • 3. Sími er ekki í ábyrgð gegn högg- eða rakaskemmdum. Komi slíkar skemmdir í ljós og viðskiptavinur vill ekki viðgerð eða tækið óviðgerðarhæft þarf alltaf að greiða skoðunargjald samkvæmt gildandi verðskrá.
 • 4. Ef verkstæði finnur ekkert að tækinu þá er ávallt rukkað skoðunargjald samkvæmt gildandi verðskrá.
 • 5. Ábyrgðarskírteini þess símtækis sem sent er í viðgerð þarf alltaf að fylgja með.
 • 6. Gögn verða einungis afrituð að beiðni viðskiptavinar og eftir því sem við verður komið tæknilega. Vodafone (Sýn hf.) ber enga ábyrgð á gögnum, glatist þau við afritun eða með öðrum hætti. Kostnaður við afritun gagna fer eftir gildandi verðskrá hverju sinni, gildandi verðskrá er mismunandi eftir verkstæðum.
 • 7. Sé tæki ekki sótt innan þriggja mánaða frá verklokum getur Vodafone (Sýn hf.) ekki ábyrgst afhendingu þess.
 • 8. Vilji viðskiptavinur fá flýtimeðferð er greitt sérstaklega fyrir það samkvæmt gildandi verðskrá.
 • 9. Vodafone (Sýn hf.) ber enga ábyrgð á aukahlutum (t.d. hulstur eða minniskort) og því skulu þeir hlutir ekki fylgja með tæki í viðgerð.

 

Skilmálar Vodafone vegna leigu/láns á síma

 • 1. Leigutaki hefur fengið að leigu/láni ofangreint símtæki sem er í eigu Vodafone (Sýn hf.). Leigutaka ber að skila tæki í sama ástandi og það er þegar það er afhent.
 • 2. Leigutaki er ábyrgur fyrir öllu tjóni sem verða kann á símtækinu á meðan leigutíma stendur.
 • 3. Leigutaka ber að skila leigu/lánstæki til Vodafone (Sýn hf.), ásamt aukahlutum t.d. hleðslutæki og hulstri ef það fylgdi með lánstæki, þegar tæki sem var í viðgerð er afhent.
 • 4. Ef leigutaki skilar ekki lánstæki eða aukahlutum, t.d. hleðslutæki og hulstri, þá er tæki sem var í viðgerð ekki afhent nema leigutaki greiði andvirði þess sem vantar, samkvæmt gildandi verðskrá.

Skilmálar fyrir „Mínar síður“ Vodafone

 • 1. Eftirfarandi skilmálar gilda fyrir Mínar síður þjónustusíðu viðskiptavina Vodafone (Sýn hf.). Áskrifandi sem stofnar aðgang að Mínum síðum skuldbindur sig til að hlíta þeim skilmálum sem Vodafone (Sýn hf.) setur um notkun þjónustusíðunnar.
 • 2. Áskrifanda er einum heimilt að nota aðgang sinn að Mínum síðum. Honum er með öllu óheimilt að afhenda lykilorð sitt þriðja aðila til afnota. Afhendi áskrifandi þriðja aðila upplýsingar, lykilorð og/eða notendanafn sitt er áskrifandi að fullu ábyrgur fyrir slíkri afhendingu og afleiðingum hennar.
 • 3. Áskrifandi skal umgangast og hagnýta þær upplýsingar sem eru á þjónustusvæðinu í samræmi við fjarskiptalög nr. 81/2003, skilmála þessa sem og önnur lög, reglur og skilmála sem eiga við.
 • 4. Reikningsupplýsingar inn á Mínum síðum eru ekki rauntímaupplýsingar. Reikningsupphæð á útgefnum fjarskiptareikningi til viðskiptavina getur þar af leiðandi verið önnur en Mínar síður gefa til kynna á tilteknu tímabili. Útgefnir reikningar Vodafone (Sýn hf.) sýna þá fjárhæð sem áskrifanda er ætlað að greiða fyrir þjónustu til Vodafone (Sýn hf.). Upplýsingum um notkun á Mínum síðum er aðeins ætlað að vera til viðmiðunar og upplýsingar fyrir áskrifendur. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því tjóni sem viðskiptavinur kann að verða fyrir vegna notkunar á þjónustusíðunni Mínar síður.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því tjóni sem þriðji aðili kann að valda viðskiptavinum í tengslum við notkun þeirra á Mínum síðum.
 • 6. Þar sem skilmálum þessum sleppir gilda almennir skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone (Sýn hf.).

Almennir ábyrgðarskilmálar Vodafone

 • 1. Eftirfarandi skilmálar eru ábyrgðarskilmálar Sýn hf. sem gilda fyrir öll vöru- og þjónustukaup hjá félaginu. Við vörukaup skuldbindur kaupandi sig til að hlíta skilmálum þessum.
 • 2. Skilaréttur kaupanda af ónotaðri vöru er 30 dagar gegn framvísun ábyrgðarskírteinis. Vörunni þarf að skila í upprunalegum umbúðum ásamt öllum fylgihlutum. Innsigli umbúða má ekki vera rofið.
 • 3. Á keyptum vörum er tveggja ára ábyrgð. Ábyrgð þessi gildir frá kaupdegi vöru. Ef tæki hefur orðið fyrir högg- eða rakaskemmd fellur ábyrgð kaupanda úr gildi.
 • 4. Kaupandi skal tilkynna galla til Vodafone strax og hann verður hans var. Hafi verið átt við vöruna, t.d. tækið opnað, af kaupanda eða viðgerðaraðilum sem ekki starfa á vegum Vodafone eða framleiðanda, fellur ábyrgð kaupanda strax úr gildi.
 • 5. Ábyrgð á vöru tekur einungis til framleiðslugalla sem kemur fram á ábyrgðartíma. Ábyrgð felur ekki í sér að fá endurgreiddan viðgerðarkostnað ef bilun er utan ábyrgðar, t.d. ef bilun stafar af rangri uppsetningu, slæmu viðhaldi, slysni eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi húss eða hverfis o.s.frv.
 • 6. Óski kaupandi eftir viðgerð á bilaðri eða gallaðri vöru ber kaupanda að framvísa ábyrgðarskírteini vörunnar. Ef vara hefur orðið fyrir raka- eða höggskemmd er ekki hægt að taka tækið í ábyrgðarviðgerð.
 • 7. Komi til úrlausnar ábyrgðar áskilur Vodafone sér þann rétt til að bjóða eftir atvikum viðskiptavinum upp á viðgerð, afslátt, nýja vöru eða afturkalla kaupin. Í öllum tilvikum er fyrst kannaður möguleiki á viðgerð.
 • 8. Reynist raftæki ekki bilað eftir athugun eða ekki er um að ræða ábyrgðarviðgerðir greiðir kaupandi skoðunargjald í samræmi við gildandi verðskrá Vodafone.
 • 9. Vodafone ber ekki ábyrgð á gögnum sem vistuð eru á tæki eða hugbúnaði kaupanda.
 • 10. Vodafone ber eingöngu ábyrgð á beinu tjóni kaupanda sem gera má ráð fyrir að sé bein afleiðing af galla á keyptri vöru. Vodafone ber ekki ábyrgð á tjóni, þ.m.t. rekstrartaps eða tjóns sökum þess að ekki hefur tekist að uppfylla samning við þriðja aðila.
Loforð
1. júní 2021

Breytingar á vöruframboði 1. júlí 2021

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum Vodafone frá og með 1. júlí 2021. Við hvetjum okkar viðskiptavini til þess að kynna sér þær breytingar sem taka gildi.

Ef einhverjar spurningar vakna þá bendum við á að hægt er að hafa samband við okkur með þeim hætti sem hentar þér best. Hægt er að hafa samband með tölvupósti, í gegnum netspjall, á samfélagsmiðlum Vodafone, með því að panta símtal eða í síma: 1414. Við kappkostum við að svara öllum fyrirspurnum hratt og örugglega.

Sjá hér: https://vodafone.is/adstod/hafa-samband/

Farsími

Farsími 1 GB, 5 GB, 20 GB og 50 GB munu taka breytingum og hækka um 100 kr.

Frá og með 1. júlí munum við hefja rukkun á Gagnakortum og framvegis munu þau kosta 590 kr.

Verðskrá fyrir símtöl til útlanda tekur breytingum og mun hækka. Einnig hækka útlandamínútur um 100 kr en samhliða þeim breytingum munum við bæta 6 löndum við landalistann og fjölga mínútum upp í ótakmarkað.

Löndin sem bætast við útlandamínútur eru eftirfarandi: Eistland, Indland, Ísrael, Króatía, Rúmenía og Ungverjaland.

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu

Internet

Ein eldri internetþjónustuleið mun taka breytingum en það er Endalaust Internet 365.

Sjá yfirlit yfir breytingar á internetþjónustu

Sjónvarpsþjónusta

Aukamyndlyklar hækka um 100 kr og munu kosta 1.390 kr. Einnig mun Digital Ísland loftnetsmyndlykill hækka um 300 kr.

Sjá yfirlit yfir breytingar á sjónvarpsþjónustu

Heima

Valdar heimaleiðir hækka um 200 kr.

Sjá yfirlit yfir breytingar í Heima

Fyrirtæki

Fyrirhugaðar eru breytingar á verðskrá fyrirtækja frá og með 1. júlí 2021. Hægt er að nálgast þær breytingar hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.

 

1. mars 2021

Breytingar á aðgangsgjaldi GR

Frá og með 1. apríl næstkomandi mun Vodafone taka yfir innheimtu á aðgangsgjaldi Gagnaveitu Reykjavíkur, fyrir þá viðskiptavini sem eru eingöngu með myndlykil eða heimasíma hjá Vodafone.

Aðgangsgjald, að upphæð 3.590 kr, mun bætast við fjarskiptareikninginn. Fyrsti reikningurinn ætti að berast um miðjan apríl og er til greiðslu 3. maí. Á sama tíma munu viðskiptavinir hætta að fá reikning frá Gagnaveitu Reykjavíkur fyrir aðgangsgjaldinu.

1. janúar 2021

Breytingar á vöruframboði 1. febrúar 2021

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum Vodafone frá og með 1. febrúar 2021. Við hvetjum okkar viðskiptavini til þess að kynna sér þær breytingar sem taka gildi. Ef einhverjar spurningar vakna þá bendum við á að hægt er að hafa samband við okkur með þeim hætti sem hentar þér best. Hægt er að hafa samband með tölvupósti, í gegnum netspjalli, á samfélagsmiðlum Vodafone, með því að panta símtal eða í síma: 1414. Við kappkostum við að svara öllum fyrirspurnum hratt og örugglega.

Sjá hér: vodafone.is/adstod/hafa-samband/

Farsími

Valdar farsímaleiðir Vodafone munu taka breytingum.

Farsími 0 GB hækkar um 100 kr og mun kosta 1.890 kr eftir breytingar, samhliða mun gagnamagn stækka úr 0 GB í 1 GB.

Farsími 2 GB hækkar um 200 kr og mun kosta 2.690 kr eftir breytingar, samhliða mun gagnamagn stækka úr 2 GB í 5 GB.

Farsími 10 GB hækkar einnig um 200 kr og mun kosta 3.690 kr eftir breytingar, samhliða mun gagnamagn stækka úr 10 GB í 20 GB.

Farsími 50 GB lækkar um 100 kr og mun kosta 4.890 kr eftir breytingar en gagnamagn helst óbreytt.

Risafrelsi mun taka nokkrum breytingum. Risafrelsi 5 GB hækkar um 100 kr og mun kosta 2.290 kr eftir breytingar, samhliða mun gagnamagn aukast úr 5 GB í 10 GB.

Risafrelsi 25 GB hækkar einnig um 100 kr og mun kosta 3.290 kr eftir breytingar, þar mun gagnamagn aukast úr 25 GB í 30 GB.

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu

Internet

Valdar internetleiðir Vodafone munu taka breytingum.

Internet 500 GB hækkar um 300 kr og mun kosta 5.490 kr eftir breytingar. Einnig mun Internet Ótakmarkað hækka um 200 kr og mun kosta 7.490 kr.

4G Netáskrift hækkar um 200 kr og einnig mun 4G Netfrelsi hækka um 200 kr.

Sjá yfirlit yfir breytingar á internetþjónustu

Sjá yfirlit yfir breytingar í 4G netáskrift/frelsi

Heimasími

Þjónustuleiðin Heimasími tekur breytingum og viðskiptavinir verða færðir í þjónustuleiðina Heimasími Útlönd. Sú þjónustuleið kostar 2.490 kr og innifalið í henni eru ótakmörkuðu símtöl í farsíma, heimasíma og til 33 landa.

Sjá yfirlit yfirbreytingar á heimasímaþjónustu

Heima

Valdar Heima internetleiðir hækka um 300 kr og allar heimaleiðir í Heima hækka einnig um 300 kr.

Sjá yfirlit yfir breytingar í Heima

 

1. desember 2020

Breytingar á vöruframboði 1. janúar 2021

Fyrirhugaðar eru breytingar á aðgangsgjöldum sem Vodafone innheimtir frá og með 1. janúar 2021.

Verðbreyting á aðgangsgjöldum kemur til vegna hækkunar hjá heildsala.

Sjá yfirlit yfir breytingar á aðgangsgjöldum

 

30. október 2020

Breytingar á vöruframboði og skilmálum 1. desember 2020

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum og skilmálum Vodafone frá og með 1. desember 2020. Við hvetjum okkar viðskiptavini til þess að kynna sér þær breytingar sem taka gildi. Ef einhverjar spurningar vakna þá bendum við á að hægt er að hafa samband við okkur með þeim hætti sem hentar þér best. Hægt er að hafa samband með tölvupósti, í gegnum netspjalli, á samfélagsmiðlum Vodafone, með því að panta símtal eða í síma: 1414. Við kappkostum við að svara öllum fyrirspurnum hratt og örugglega.

Sjá hér: https://vodafone.is/adstod/hafa-samband/

Farsími

Frá og með 1. desember munu valdar farsímaleiðir Vodafone taka breytingum.

Í nóvember munum við kynna til leiks nýja þjónustuleið sem heitir Farsími 0 GB. Nýja þjónustuleiðin mun kosta 1.790 kr og mun innihalda ótakmarkaðar mínútur og sms en ekkert gagnamagn.

Farsími 1 GB hækkar um 300 kr og mun kosta 2.490 kr eftir breytingar, samhliða verðbreytingunni mun gagnamagn stækka úr 1 GB í 2 GB.

Farsími 25 GB hækkar um 300 kr og mun kosta 4.990 kr eftir breytingar, samhliða verðbreytingunni mun gagnamagn stækka úr 25 GB í 50 GB.

Farsími 50 GB lækkar um 1.300 kr og mun kosta 4.990 kr eftir breytingar.

Viðskiptavinir í Heima munu að sjálfsögðu vera áfram með 10X meira gagnamagn.

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu

Internet

Frá og með 1. desember munu valdar internetleiðir Vodafone taka breytingum.

Internet 100 GB hækkar um 300 kr og mun kosta 4.490 kr, ásamt því eru valdar aðrar þjónustuleiðir að taka breytingum.

Sjá yfirlit yfirbreytingar á internetþjónustu

Skilmálabreytingar

Frá og með 1. desember 2020 taka í gildi nýjir skilmálar fyrir Vodafone. Skilmálarnir munu birtast í heild sinni á www.vodafone.is/skilmalar-thjonustu 1. desember.

Sjá yfirlit yfir breytingar á Almennum fjarskiptaskilmálum

Sjá yfirlit yfir breytingar á Viðgerðarskilmálum

Sjá yfirlit yfir breytingar á Lén- og vefhýsingarskilmálum

Sjá yfirlit yfir breytingar á skilmálum um internetþjónustu

Sjá yfirlit yfir breytingar á skilmálum sjónvarpsdreifingar


2. júní 2020

Breytingar á vöruframboði fyrirtækja 1. júlí 2020

Fyrirhugaðar eru breytingar á verðskrá fyrirtækja frá og með 1. júlí 2020. Hægt er að nálgast þær breytingar hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.

1. febrúar 2020

Breytingar á vöruframboði 1. mars 2020

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum Vodafone frá og með 1. mars 2020.

Farsími

Aukið gagnamagn í völdum farsímaleiðum

Eftir 1. mars mun gagnamagn aukast í völdum farsímaleiðum. Farsími 100 MB mun framvegis innihalda 1 GB og Farsími 5 GB mun innihalda 10 GB. Viðskiptavinir í Heima munu fá 10x meira gagnamagn í þeim þjónustuleiðum, eða 10 GB og 100 GB.

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu (pdf)

Internet

Aukið gagnamagn í Internet S

Gagnamagn í Internet S mun fara úr 250 GB og verða 500 GB eftir breytingar, ásamt því munum við setja nýja þjónustuleið í sölu 1. mars. Það er þjónustuleiðin Internet 100 GB og hún mun kosta 4.190 kr. á mánuði.

Sjá yfirlit yfir breytingar á internetþjónustu (pdf)

Yfirlit verðbreytinga

Fyrirtækjaþjónusta

Breytingar á verðskrá og skilmálum fyrirtækja má nálgast hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.

1. janúar 2020

Breytingar á vöruframboði 1. febrúar 2020

Fyrirhugaðar eru breytingar á aðgangsgjöldum sem Vodafone innheimtir frá og með 1. febrúar 2020.

Verðbreyting á aðgangsgjöldum kemur til vegna hækkunar hjá heildsala.

Sjá yfirlit yfir breytingar á aðgangsgjöldum (pdf)

1. október 2019

Breytingar á vöruframboði 1. nóvember 2019

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum Vodafone frá og með 1. nóvember 2019.

Farsími

Aukið gagnamagn í Farsíma 15 GB

Farsími 15 GB mun núna innihalda 25 GB og viðskiptavinir í Heima munu fá 10x meira gagnamagn, eða 250 GB.

Viðskiptavinir með Farsími 5 GB geta nú fengið Krakkakort

Viðskiptavinir með Farsími 5 GB og Heima Farsími 50 GB geta núna fengið Krakkakort. Krakkakort er þjónusta sem kostar 0 kr. og er fyrir ungmenni á heimilinu 25 ára og yngri. Krakkakort inniheldur ótakmörkuð símtöl og sms auk 2 GB á mánuði. Einnig geta viðskiptavinir bætt við sig gagnamagnspökkum sem eru eingöngu fyrir Krakkakort og eru á hagstæðum kjörum.

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu (pdf)

 

4G Netþjónusta

Aukið gagnamagn í 4G netþjónustuleiðum

Gagnamagn stækkar í völdum 4G netþjónustuleiðum. 4G netáskrift 5 GB stækkar í 10 GB, 4G netáskrift 100 GB stækkar í 150 GB og 4G netáskrift 500 GB stækkar í ótakmarkað.

10X fleiri GB á 4G netþjónustur

Viðskiptavinir í Heima eiga nú kost á því að fá 10x meira gagnamagn á 4G netþjónustur, bæði í áskrift og frelsi. Í Heima stendur viðskiptavinum til boða að sameina fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu heimilisins á enn betri kjörum með Heima.

Með Heima geta viðskiptavinir valið sér sjónvarpsáskrift og fengið fjarskiptaþjónusturnar á frábærum kjörum. Fjarskiptaþjónustan sem er innifalin í Heima eru ótakmarkað 1000 Mb/s Internet, leiga á endabúnaði, ótakmarkaður heimasími og Samsung ofur háskerpu myndlykill.

Auk þess fá viðskiptavinir í Heima 10x meira gagnamagn í farsímann og núna 10x meira gagnamagn á 4G netþjónustur.

Endilega kynntu þér hér þau frábæru kjör sem boðið er upp á í Heima.

Sjá yfirlit yfir breytingar á 4G netþjónustu (pdf)

 

Stöð 2 Maraþon

Áskriftarveitan Stöð 2 Maraþon er sífellt að styrkjast og efnisframboð að aukast. Mikið hefur verið lagt upp við að halda áfram stöðugri þróun á Stöð 2 Maraþon og er efni bætt þar inn vikulega. Á haustmánuðum munum við svo styrkja efnisframboðið verulega og verður það tilkynnt betur síðar.

Í Stöð 2 Maraþon geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Þar eru tæplega 900 kvikmyndir fyrir alla fjölskylduna. Einnig eru yfir 250 þáttaraðir í Stöð 2 Maraþon, þar af eru 100 íslenskar þáttaraðir sem Stöð 2 hefur framleitt í gegnum tíðina og 30 erlendar þáttaraðir frá HBO.

Í Stöð 2 Maraþon hafa einnig komið inn þættir sem eru sýndir í línulegri dagskrá eins og t.d. Góðir Landsmenn, Óminni og GYM. Þá koma þættirnir inn á Stöð 2 Maraþon á sama tíma og þeir eru sýndir á Stöð 2. Það hefur vakið mikla lukku hjá okkar viðskiptavinum og munum við halda því áfram í framtíðinni.

Sjá yfirlit yfir breytingar á sjónvarpsþjónustu (pdf)

 

Yfirlit verðbreytinga

 

1. júlí 2019

Breytingar á vöruframboði 1. ágúst 2019

Fyrirhugaðar eru breytingum á vörum Vodafone frá og með 1. ágúst 2019.

Farsími

Viðskiptavinir með farsíma í áskrift geta fengið aukaþjónustuna Krakkakort og Gagnakort með völdum þjónustuleiðum. Krakkakort er þjónusta sem kostar 0 kr. og er fyrir ungmenni á heimilinu 25 ára og yngri. Krakkakort inniheldur ótakmörkuð símtöl og sms auk 2 GB á mánuði. Einnig geta viðskiptavinir bætt við sig gagnamagnspökkum sem eru eingöngu fyrir Krakkakort og eru á hagstæðum kjörum. 

Gagnakort fylgir með öllum áskriftarleiðum sem innihalda 1 GB eða meira. Viðskiptavinir geta fengið gagnakort á 0 kr. og deilt inniföldu gagnamagni með áskriftarleiðinni. Það er tilvalið að setja gagnakortið í spjaldtölvu eða 4G búnað. 

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu (pdf)

Einföldun á RISAfrelsi

Frelsisleiðum fækkar úr þremur í tvær. Með þessari breytingu er verið að einfalda vöruframboð í frelsi og munum við framvegis bjóða upp á RISAfrelsi 5 GB og RISAfrelsi 25 GB. RISAfrelsi 5 GB mun kosta 2.190 kr. og RISAfrelsi 25 GB mun kosta 3.290 kr.

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu í frelsi (pdf)

Sjónvarp

Með Vodafone Sjónvarpi fá viðskiptavinir aðgang að heimi afþreyingar i gegnum ofur-háskerpu Samsung myndlykil. Viðskiptavinir fá einnig aðgang að opnum sjónvarpsrásum með möguleika á yfir 100 stöðvum í áskrift, viðmóti, frelsi stöðvana, leigunni og tímavél sem nær 48 klst aftur í tímann.

Við höfum einnig verið að prófa okkur áfram með ofur háskerpu útsendingar og vorum fyrir stuttu með ofurháskerpu tilraunaútsendingar á úrslitaleikjum í Meistaradeild Evrópu og Evrópudeildinni.

Sjá yfirlit yfir breytingar á Sjónvarpsþjónustu (pdf)

Lækkun á Sport- og Risapakkanum

Í dag, 1. júlí, lækkar verð á Sport- og Risapakkanum. Sportpakkinn lækkar úr 12.990 kr í 7.990 kr og Risapakkinn lækkar úr 20.990 kr í 18.990 kr.

Það er nóg um að vera í Sportpakkanum í sumar, þar ber helst að nefna Pepsi Max deild karla og kvenna, Inkasso deild karla og kvenna, Mjólkurbikarinn, Suður Ameríku keppninni og Formúla 1. Ásamt því vorum við nýlega að bæta Stöð 2 Golf í Sportpakkann, það ætti því allir að finna eitthvað við sitt hæfi í sumar.

Heima er best!

Viðskiptavinum stendur til boða að sameina fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu heimilisins á enn betri kjörum með Heima.

Með Heima geta viðskiptavinir valið sér sjónvarpsáskrift og fengið fjarskiptaþjónusturnar á frábærum kjörum. Fjarskiptaþjónustan sem er innifalin í Heima eru ótakmarkað 1000 Mb/s Internet, leiga á endabúnaði, ótakmarkaður heimasími og Samsung ofur háskerpu myndlykill.

Auk þess fá viðskiptavinir í Heima 10x meira gagnamagn í farsímann.

Endilega kynntu þér hér þau frábæru kjör sem boðið er upp á í Heima.

Fjölvarp

Nýtt vöruframboð Fjölvarps fór nýverið í sölu hjá okkur og þar kynntum við til leiks þrjá frábæra Fjölvarpspakka. Nýju pakkarnir eru stútfullir af erlendum stöðvum og bjóða upp á fjölbreytt efni fyrir alla fjölskylduna, það ættu því allir að finna eitthvað við sitt hæfi.

Kynntu þér hér vöruframboð Fjölvarps.

Sjá yfirlit yfir breytingar á sjónvarpsáskrift (pdf)

Yfirlit verðbreytinga

Fyrirtækjaþjónusta

Breytingar á verðskrá og skilmálum fyrirtækja má nálgast hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.

 

1. apríl 2019

Breytingar á vöruframboði 1. maí 2019

Fyrirhugaðar eru breytingum á vörum Vodafone frá og með 1. maí 2019.

Farsími

Breytingar á inniföldu gagnamagni í farsímaleiðum breytist þannig að Farsími 1 GB fær 5 GB, Farsími 10 GB fær 15 GB, Farsími 25 GB fær 30 GB, auk þess sem Farsími 100 GB og Farsími 250 GB verða ótakmarkaðar. 

Fjölgun landa í Ferðapakka Vodafone

Löndum í Ferðapakkanum fjölgar úr 36 í 42 lönd. Við bætast: Hong Kong, Serbía, Singapúr, Sameinuðu Arabísku furstadæmin, Hvíta Rússland og Malasía.  

2GB innifalin í Krakkakorti

Viðskiptavinir í völdum farsímaleiðum geta bætt við sig Krakkakorti fyrir 0kr á mánuði fyrir afkvæmi sín upp á 25 ára aldri. Þessi númer fá 2GB gagnamagnsáfyllingu í hverjum mánuði. 

Sjá yfirlit yfir breytingar á farsímaþjónustu.

Internet

Innnifalið gagnamagn í Internet S fer úr 100 GB í 250 GB og Internet M fer úr 500 GB í 1000 GB. 

Sjá yfirlit yfir breytingar á internetþjónustu.

Heimasími

Heimasímaleiðum fækkar úr þremur í tvær. Grunnleiðin Heimasími á 1.990kr og síðan Heimasími Útlönd á 2.490kr með ótakmörkuðum útlandamínútum.

Sjá yfirlit yfir breytingar á heimasímaþjónustu.

Sjónvarpsþjónusta

Nokkrar breytingar verða á vöruframboði Fjölvarpsins, þar sem eldri áskriftapakkar hætta í dreifingu og nýtt vöruframboð með þremur frábærum pökkum tekur við. Viðskiptavinir fá sjálfvirkan flutning í nýju pakkana.

Stöð 2 Golf kemur inn í Sportpakkann

Viðskiptavinir í Sportpakkanum fá Stöð 2 Golf innifalið með áskrift sinni.

Sjá yfirlit yfir breytingar á sjónvarpsþjónustu.

Yfirlit verðbreytinga

Fyrirtækjaþjónusta

Breytingar á verðskrá og skilmálum fyrirtækja má nálgast hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.


1. mars 2019

Breytingar á vöruframboði 1. mars 2019

Fyrirhugaðar eru breytingum á vörum Vodafone frá og með 1. mars 2019.

Aukið gagnamagni í völdum farsímaleiðum í áskrift

Farsími 0 GB mun núna innihalda 100 MB af gagnamagni. Þeir viðskiptavinir sem eru í Heima fá 10x meira gagnamagn, eða 1 GB.

Gagnamagn í Farsími 5 GB stækkar í 10 GB og fá viðskiptavinir sem eru í Heima nú 100 GB. Auk þess geta viðskiptavinir nú fengið Fjölskyldukort með þessari þjónustuleið fyrir aðeins 2.490 kr./mán. Með fjölskyldukorti fylgja ótakmörkuð SMS og mínútur í alla íslenska farsíma og heimasíma, auk þess sem númerin deila samanlögðu gagnamagni og útlandamínútum.

Engar breytingar eru gerðar á verði heldur er aðeins aukið gagnamagn.

Þú getur smellt hér til þess að nálgast frekari upplýsingar um vöruframboð í farsíma.

Breyting á speglunarreglum fyrir loftnetsmyndlykla

Sýn hf. hefur breytt speglunarreglum fyrir loftnetsmyndlykla hjá sér og munu viðskiptavinir nú geta speglað allar áskriftir sínar af gagnvirkum myndlykli (IPTV) yfir á loftnetsmyndlykil frá og með deginum í dag. Frábærar fréttir fyrir þá sem eru með loftnetsmyndlykla í sumarbústaðnum!

1. febrúar 2019

Breytingar á vöruframboði hjá Sýn 1. Febrúar 2019

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum og skilmálum Vodafone frá og með 1. febrúar 2019.

4G netþjónusta 500 GB stórlækkar

Viðskiptavinir sem kaupa 500 GB 4G netþjónustuleið borga 9.990kr á mánuði í stað 15.990 áður. Samhliða er sölu á 200 GB og 300 GB þjónustuleiðunum hætt.

Krakkakort nú með 2 GB

Nú er helmingi meira innifalið gagnamagn með Krakkakorti sem fylgir völdum farsímaleiðum í áskrift. Innifalið gagnamagn fer úr 1 GB í 2 GB á mánuði frá og með deginum í dag.

Young áfylling verður 50 GB

Hægt er að kaupa gagnamagnsáfyllingu fyrir Krakkakort sem hefur til þessa verið 10 GB á 1.990kr. Frá og með deginum í dag eru 50 GB innifalin í þessari áfyllingu en áfram á sama verði.

10X fleiri GB í RISAfrelsi

Viðskiptavinir okkar í Heima eiga nú kost á að fá 10x meira gagnamagn í RISAfrelsi. Þannig njóta viðskiptavinir okkar í Heima með frelsi sama ávinnings og viðskiptavinir í áskrift.

Risafrelsi L fær meira gagnamagn

Viðskiptavinir sem kaupa Risafrelsi L fá nú 25GB fyrir hverja áfyllingu í stað 20GB áður. Þessi vara er áfram á sama verði og áður 2.990 kr.

Breytingar á Stöð 2 appinu

Mjög ör þróun hefur verið á Stöð 2 appinu síðustu mánuði. Í október s.l. kom mjög stór uppfærsla á appinu og í þessari viku var m.a. uppfærsla á framsetningu og notendaupplifun í viðmótinu. Nú spilast næsti þáttur í þáttaröð sjálfkrafa líkt og á myndlyklunum. Bestun á Chromecast virkni og stuðningi fyrir eldri tæki með háa skjáupplausn til að nefna örfáa hluti.

365 appið hættir 15. febrúar

Frá og með 15. febrúar n.k. hættum við sjónvarps- og efnisdreifingu í gegn um 365 appið. Við höfum haft samband við viðskiptavini okkar upp á síðkastið og boðið þeim að sækja nýja Stöð 2 appið sér að kostnaðarlausu. Allir viðskiptavinir Stöðvar 2 geta notað appið. Kynntu þér Stöð 2 appið nánar hér.

12 ný lönd bætast í ferðapakka Vodafone

Í desember bættust 12 ný lönd í Ferðapakka Vodafone sem er í boði fyrir einstaklinga, bæði í áskrift og frelsi sem og þeir notendur sem eru með Business Traveller á fyrirtækjamarkaði. 

Löndin í Ferðapakka Vodafone og Business Traveller eru: Albanía, Argentína, Azerbaijan, Ástralía, Bandaríkin, Bangladess, Barein, Kanada, Kólumbía, Chile, Guatemala, Indland, Kína, Kongó, Egyptaland, Ekvador, Gana, Grænland, Guernsey, Ísrael, Mön, Jersey, Kasakstan, Kúveit, Mexíkó, Nýja Sjáland, Níkvaragva, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Rússland, Suður Afríka, Sviss, Tailand og Úkraína.

Fyrirtækjaþjónusta

Breytingar á verðskrá og skilmálum fyrirtækja má nálgast hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.

 

Breytingar á skilmálum Sýnar 1.mars

Almennir fjarskiptaskilmálar Vodafone

8. grein Almennu fjarskiptaskilmála Vodafone breytast sem hér segir:

Var:

8. Vodafone áskilur sér rétt til að fylgjast með heildarnotkun viðskiptavinar m.t.t. heildarmagns mínútna og/eða SMS. Vodafone mun leitast við að vara áskrifanda við ef notkun hans breytist stórfellt á stuttum tíma án viðhlítandi skýringa þannig að grunsemdir vakni um misnotkun þriðja aðila. Fari notkun verulega fram úr hefðbundninni notkun einstaklings/fyrirtækis á ákveðnu tímabili, t.d. dagsnotkun áskrifanda og líkur eru á að um misnotkun sé að ræða, áskilur Vodafone sér rétt til að skoða með ítarlegum hætti þá fjarskiptanotkun og grípa til viðeigandi ráðstafana. Misnotkun getur m.a. falist í því að fjarskiptaþjónusta sé nýtt til tekjuöflunar fyrir þriðja aðila (sviksamleg háttsemi), þ.e. með framköllun símtala eða skilaboða með sjálfvirkum hætti eða með aðstoð tölvu og/eða öðrum rafrænum búnaði. Ráðstafanir Vodafone til að bregðast við misnotkun kunna að felast í tafarlausri lokun fjarskiptaþjónustu áskrifanda.

Verður:

8. Vodafone áskilur sér rétt til að mæla heildarnotkun viðskiptavinar m.t.t. mínútna, SMS og gagnamagns. 

Sé áskrifandi á þjónustuleið með ótakmörkuðu gagnamagni áskilur Vodafone sér rétt til að mæla heildarnotkun áskrifanda m.t.t. gagnamagns og grípa til viðeigandi ráðstafana, t.d. hægja á interneti, sé notkun hans óhæfileg að mati Vodafone.

Vodafone mun leitast við að vara áskrifanda við ef notkun hans breytist stórfellt á stuttum tíma án viðhlítandi skýringa þannig að grunsemdir vakni um misnotkun þriðja aðila. Fari notkun verulega fram úr hefðbundninni notkun einstaklings/fyrirtækis á ákveðnu tímabili, t.d. dagsnotkun áskrifanda og líkur eru á að um misnotkun sé að ræða, áskilur Vodafone sér rétt til að skoða þá fjarskiptanotkun og grípa til viðeigandi ráðstafana. Misnotkun getur m.a. falist í því að fjarskiptaþjónusta sé nýtt til tekjuöflunar fyrir þriðja aðila (sviksamleg háttsemi), þ.e. með framköllun símtala eða skilaboða með sjálfvirkum hætti eða með aðstoð tölvu og/eða öðrum rafrænum búnaði. Ráðstafanir Vodafone til að bregðast við misnotkun kunna að felast í tafarlausri lokun fjarskiptaþjónustu áskrifanda.

 

Internet 

7. grein skilmála um Internetþjónustu breytist sem hér segir:

Var:

7. Fari áskrifandi yfir keypt niðurhal áskilur Vodafone sér rétt til að bæta við aukaniðurhali, allt að þrisvar sinnum, umfram það sem er innifalið í áskriftarleið hans. Gjald vegna aukaniðurhals er tilgreint í gildandi verðskrá hverju sinni. Ef niðurhal þriðja aukaniðurhalspakkans klárast áskilur Vodafone sér rétt til að hægja á nettengingunni. Ef upphal áskrifanda verður meira en innifalið niðurhal í áskriftarleið hans áskilur Vodafone sér rétt til að hægja á upphalinu út gildandi áskriftartímabil. Sé áskrifandi á þjónustuleið með ótakmörkuðu gagnamagni áskilur Vodafone sér rétt til að fylgjast með heildarnotkun áskrifanda m.t.t. gagnamagnsnotkunar og grípa til viðeigandi ráðstafana, t.d. hægja á interneti, sé notkun hans óhæfileg að mati Vodafone.

Verður:

7. Fari áskrifandi yfir keypt niðurhal áskilur Vodafone sér rétt til að bæta við aukaniðurhali, allt að þrisvar sinnum, umfram það sem er innifalið í áskriftarleið hans. Gjald vegna aukaniðurhals er tilgreint í gildandi verðskrá hverju sinni. Ef niðurhal þriðja aukaniðurhalspakkans klárast áskilur Vodafone sér rétt til að hægja á nettengingunni. Ef upphal áskrifanda verður meira en innifalið niðurhal í áskriftarleið hans áskilur Vodafone sér rétt til að hægja á upphalinu út gildandi áskriftartímabil. Sé áskrifandi á þjónustuleið með ótakmörkuðu gagnamagni áskilur Vodafone sér rétt til að mæla heildarnotkun áskrifanda m.t.t. gagnamagns og grípa til viðeigandi ráðstafana, t.d. hægja á interneti, sé notkun hans óhæfileg að mati Vodafone.

 

 

1. nóvember 2018

Verðbreytingar hjá Sýn 1. nóvember 2018

10x meira gagnamagn innifalið í farsímanum

Nýverið hleyptum við af stokkunum nýjung í farsímaáskriftinni okkar þar sem viðskiptavinir í Heima geta nú fengið 10x meira gagnamagn í farsímaáskriftinni sinni. Innifalið í farsímaáskriftinni eru gagna- og krakkakort, þar sem viðskiptavinir geta bætt SIM kortum fyrir börn sín og tengd tæki og deilt gagnamagni farsímans.

Fyrsti áfangi 5G kerfis á Íslandi kominn í loftið og efling 4G kerfisins

Í sumar tók Sýn í notkun fyrstu sendana sem byggja á fimmtu kynslóð farsímakerfa, 5G. Um er að ræða svokallaða léttbandstækni eða Narrowband IoT sem er hönnuð sérstaklega með samskipti tækja í huga. Samhliða hefur 4G netið verð stækkað og eflt síðustu mánuði.

Kveiktu á gleðinni í vetur

Í september hófust sýningar á Suður-Ameríska draumnum , Fósturbörnum og þáttaröðunum Nýja Ísland, Um land allt og Margra barna mæður. Erlenda dagskráin er ekki af verri endanum en nýju þáttaraðirnar Manifest, Magnum PI, Mr. Mercedes og Counterpart eru á dagskrá Stöðvar 2 í haust og auk gamalla kunningja s.s. Greys Anatomy, Shameless og Modern Family.

Nýja Stöðvar 2 appið fyrir Apple TV og vafra

Stöðvar 2 appið var kynnt í mánuðinum og kemur það í stað Vodafone PLAY sjónvarpsappsins sem hefur verið í boði fyrir alla landsmenn síðustu árin.

Áfram verður hægt að varpa straumum yfir AirPlay og Chromecast fyrir þá sem eru með tæki sem styðja slíkt.

Í mánuðinum bættust við tvær nýjar dreifileiðir fyrir viðskiptavini okkar, þegar við kynntum til leiks útgáfu fyrir AppleTV og vafraútgáfu á slóðinni sjonvarp.stod2.is. Á þeim vef er hægt að njóta alls þess sama efnis og er í boði í gegn um símtækin og AppleTV.

Stóraukin notkun og efnisframboð 

Við höfum séð mikinn vöxt í notkun á sjónvarpsöppunum okkar síðustu misserin. Á þessu ári hefur virkum notendum fjölgað um helming sem og notkun á appinu margfaldast.

Við sjáum mikla aukningu í notkun á áskriftarveitunum Stöð 2 Maraþon og Hopster auk þess sem notkun á útsendingar sjónvarpsstöðva hefur vaxið ört. Við höfum því samhliða þessari aukningu verið að auka jafnt og þétt við efnisframboðið í appinu, bæði með ólínulegu efni og fjölgun sjónvarpsstöðva.

Fyrir skemmstu var framboð aukið og er nú hægt að horfa á 20 stöðvar í sjónvarpsappinu: 7 erlendar stöðvar (DR1, BBC Brit, BBC Earth, Discovery og BBC World News) og 13 innlendar stöðvar (RÚV HD, Stöð 2 HD, Stöð 3, Stöð 2 Bíó, Stöð 2 Krakkar, Sjónvarp Símans, N4 HD, Hringbraut, RÚV 2 HD, Golfstöðina HD, Stöð 2 Sport HD, Stöð 2 Sport 2 HD, Stöð 2 Sport 3 HD og Stöð 2 Sport 4 HD). Við höfum einnig aukið efnisframboð í áskriftarveitunum Stöð 2 Maraþon og Hopster, auk þess að bjóða Frelsi Stöðvar 2, Stöðvar 3, Stöð 2 Sport og RÚV í allt að 28 daga. Á sama tíma höfum við unnið hörðum höndum að því að fjölga leiðum sem hægt er að njóta þessa efnis.

Gengisþróun og verðbólga

Frá því í júlí hefur gengi krónunnar veikst um 11% og gengi helstu viðskiptagjaldmiðla styrkst enn frekar, sem dæmi hefur veiking gagnvart Evru verið um 13% á þessu tímabili. 

Aukinheldur hefur verðbólga verið á bilinu 2.28 – 2.74% á þessu sama tímabili sem endurspeglast í þeim verðbreytingum sem nú eru tilkynntar. 

Hér að neðan má nálgast ítarlegri upplýsingar um verðbreytingarnar:

Fyrirtækjaþjónusta

Breytingar á verðskrá fyrirtækja má nálgast hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.

 

 

1. júní 2018

Verðbreytingar hjá Vodafone 1. Júlí

Fyrirhugaðar eru breytingar á verðskrá og skilmálum Vodafone frá og með 1. júlí 2018.

Kveiktu á gleðinni - Nýtt upphaf í efnisframboði

Neytendur njóta ávinnings af samruna Vodafone og 365 með skýrum hætti í nýju vöruframboði sameinaðs félags. Stök áskrift að Stöð 2 Sport er nú í boði á 9.990 kr. og Sportpakkinn á 11.990 kr. í stað 14.990 kr. Áður var einungis hægt að fá aðgengi að íþróttaefni Stöðvar 2 í gegnum Sportpakkann á 14.990 kr. Streymisveitan Stöð 2 Maraþon hefur stækkað og verð lækkað í 1.990 kr. úr 2.990 kr. sem er orðið samkeppnishæft við erlendar streymisveitur. Skemmtipakkinn hefur stækkað með miklu magni af ólínulegu efni fyrir alla fjölskylduna án þess að verð hafi tekið breytingum. Einnig hefur stök áskrift að Stöð 2 lækkað í 6.990 kr. í stað 8.990 kr. áður.

Heima

Samhliða breytingum á sjónvarpspökkum stendur viðskiptavinum Vodafone og Stöðvar 2 til boða að sameina fjarskipta- og sjónvarpsþjónustu heimilisins á enn betri kjörum en áður með tilkomu Heima. Verð á Heima er frá 12.990 kr./mán. þar sem innifalið er Stöð 2 Maraþon, ótakmarkað 1000 Mb/s Internet, leiga á endabúnaði, ótakmarkaður heimasími og Samsung ofur-háskerpumyndlykill.

Ný kynslóð myndlykla

Í maí mánuði kynnti Vodafone til leiks nýja kynslóð ofur-háskerpumyndlykla sem framleiddir eru af raftækjarisanum Samsung. Myndlykillinn er margfalt hraðvirkari og snarpari en fyrri kynslóð og veitir bestu myndgæðin sem bjóðast á markaðnum. Þessi myndlykill stendur viðskiptavinum Vodafone til boða á sama mánaðargjaldi og fyrri kynslóð myndlykla.

Ný útgáfa af Vodafone PLAY appinu

Síðustu mánuði hefur verið unnið mikið að þróun Vodafone PLAY sjónvarps-appsins þar sem notendur geta séð línulegar sjónvarpsstöðvar, Frelsi, Hopster, Cirkus og allt efni í Stöð 2 Maraþon. Fyrir þá sem eiga Chromecast eða AppleTV geta þeir nú varpað sjónvarpsefni úr appinu yfir í sjónvarpstækið.

Nýtt og endurbætt 1414 þjónustuapp Vodafone

Við kynnum einnig nýja útgáfu af 1414 þjónustuappinu okkar. Þar sem hægt er að sjá stöðu farsímaáskrifta, fá þjónustuyfirlit og fylla á frelsisnúmer með hraðvirkari hætti en áður með hraðáfyllingum.

Hér að neðan má nálgast ítarlegri upplýsingar um verðbreytingarnar:


Fyrirtækjaþjónusta

Breytingar á verðskrá fyrirtækja má nálgast hjá fyrirtækjaþjónustu á netfanginu firma@vodafone.is eða í síma 599 9500.1. maí 2018

Cirkus bætist inn í PLAY S

Fyrirhugaðar eru breytingar á áskriftarveitunni Vodafone PLAY frá og með 1. júní.

Áhorf á efni í Vodafone PLAY aukist gríðarlega síðustu misseri og hefur efnisveitan Hopster sem fylgir Vodafone PLAY pökkunum verið þar fremst í flokki þar sem áhorf hefur aukist um 256% frá fyrra ári.

Frá og með 1. júní næstkomandi er ráðgert að verð á Vodafone PLAY S breytist úr 2.690 kr. í 2.990 kr. en efnisveitan Cirkus bætist inn í pakkann en efnisveitan hefur verið aðgengileg öllum þeim sem eru áskrifendur af Vodafone PLAY M og Vodafone PLAY L fram til þessa. Verð á Vodafone PLAY M og Vodafone PLAY L breytast ekki og Erlendar Stöðvar verða áfram partur af þeim áskriftarpökkum. Vodafone minnir á að frá og með 1. maí 2018 hafa verið gerðar breytingar á efnis- og áskriftarframboði félagsins.

Vodafone PLAY hættir í sölu frá og með 1. maí 2018 en núverandi viðskiptavinir geta þó haldið sínum pakka óbreyttum áfram. Hægt er að nálgast nýtt vöruframboð sjónvarpsáskrifta inn á sjónvarpssíðu Vodafone.28. mars 2018

Meira gagnamagn í SMART farsímaáskrift Vodafone

Fyrirhuguð er breyting á SMART farsímaáskrift Vodafone frá og með 1. maí 2018. Breytingin felur í sér að innifalið gagnamagn í SMART farsímaáskrift er aukið og hefur sú breyting nú þegar tekið gildi. Gagnamagnsnotkun í farsímum hefur aukist talsvert síðustu misseri og er þessi breyting til þess ætluð að koma til móts við þá þróun.

 • SMART 1 GB er nú 5 GB
 • SMART 10 GB er nú 25 GB
 • SMART 25 GB er nú 50 GB

Sumarið er nú rétt handan við hornið með tilheyrandi ferðalögum og er snjallsíminn iðulega við höndina. Viðskiptavinir Vodafone með SMART farsímaáskrift eru því vel í stakk búnir með aukið gagnamagn og minnum við á Reiki í Evrópu (Roam like Home) sem felur í sér að innifalin notkun í farsímaþjónustunni þinni sem þú kaupir hjá Vodafone gildir í öllum löndum innan EU/EES. Það þýðir að þú getur hringt, sent SMS eða notað gagnamagnið eins og þú sért á Íslandi.

Samhliða auknu gagnamagni breytist verð á þjónustuleiðum. Nánari upplýsingar má finna hér.22. mars 2018

Ótakmarkað gagnamagn til 1. maí

Vodafone gefur öllum internet viðskiptavinum sínum ótakmarkað gagnamagn til 1. maí. Það þýðir að viðskiptavinir geta notað heimatenginguna áhyggjulaust án þess að klára gagnamagnið út marsmánuð og allan apríl.


Allt gagnamagn talið

Þann 1. maí næstkomandi verða gerðar högunarbreytingar á talningu gagnamagns. Fram til þessa hefur Vodafone eingöngu mælt og rukkað fyrir erlent niðurhal. Frá og með 1. maí mun talning gagnamagns miðast við allt gagnamagn, bæði innlenda og erlenda gagnaumferð sem og upphal og niðurhal. Samtímis verður innifalið gagnamagn aukið verulega. Því munu viðskiptavinir vera með umtalsvert meira innifalið gagnamagn á sínum þjónustuleiðum á óbreyttum verðum. Viðskiptavinir geta séð hvernig sín þjónustuleið breytist hér.