Skilmálar þjónustu

Skilmálar þjónustu

Skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone

I. Almennt

 • 1. Eftirfarandi skilmálar gilda fyrir alla fjarskiptaþjónustu, þ.m.t. sjónvarpsþjónustu, sjónvarpsdreifingu og áskriftarsjónvarp sem Vodafone (Sýn hf.) veitir nema ef sérákvæði í sérstökum skilmálum eða samningum mæli á annan veg. Sá sem nýtur þjónustu Vodafone (Sýn hf.) skuldbindur sig við undirritun eða skuldbindingu samnings að hlíta þeim skilmálum sem gilda um notkun þjónustu fyrirtækisins á hverjum tíma.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum og þjónustum. Breytingar eru kynntar á vefsíðunni vodafone.is/breytingar með a.m.k. mánaðar fyrirvara áður en þær taka gildi.
 • 3. Fjarskiptasambandi er venjulega ekki komið á við nokkra húseign, nema húseigandi leyfi endurgjaldslaust að koma fyrir strengjum og öðrum fjarskiptabúnaði í húsi og á lóð. Ber þeim sem óskar eftir þjónustunni að afla leyfis húseiganda.
 • 4. Við undirritun samnings um símaþjónustu fær áskrifandi úthlutað símanúmeri nema ef um númeraflutning er að ræða og heldur þá áskrifandi áður úthlutuðu númeri. Til þess getur komið að Vodafone (Sýn hf.) þurfi nauðsynlega að breyta símanúmeri áskrifanda en mun þá leitast við að sem minnst óþægindi verði vegna þess. Áskrifandi þarf að óska sérstaklega eftir númeraleynd, læsingum og annarri aukaþjónustu sem í boði er.
 • 5. Vilji áskrifandi framselja þjónustusamning sinn við Vodafone (Sýn hf.) til þriðja aðila skal hann sækja um það skriflega. Áskrifanda ber að greiða öll gjöld vegna notkunar á þjónustu til þess dags sem framsalið er samþykkt af hálfu Vodafone (Sýn hf.).
 • 6. Vodafone (Sýn hf.) getur framselt réttindi og skyldur samkvæmt þjónustusamningi við áskrifanda til þriðja aðila sem getur veitt sambærilega fjarskiptaþjónustu.
 • 7. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því að fjarskiptasamband rofni um stund. Vodafone (Sýn hf.) mun þó ávallt leitast við að koma á fjarskiptasambandi að nýju sem fyrst og viðhalda gæðum þjónustunnar. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki tjón sem rekja má til sambandsleysis, rofs á fjarskiptum eða annarra truflana sem kunna verða á rekstri fjarskiptanetsins, hvort sem slíkt má rekja til línubilana, bilana í stöðvum eða annarra utanaðkomandi þátta.
 • 8. Áskrifendum fjarskiptaþjónustu er skylt að fara vel með allan búnað í eigu Vodafone (Sýn hf.) sem þeir hafa til afnota, og eru þeir bótaskyldir á öllu því, sem aflaga fer og stafar ekki af eðlilegu sliti, svo og öllu því, er glatast úr þeirra vörslu í þessum efnum.
 • 9. Vodafone (Sýn hf.)hefur heimild til að safna upplýsingum frá fjarskiptabúnaði sem áskrifandi hefur fengið úthlutað hjá Vodafone (Sýn hf.), t.d. netbeina, myndlykla og símtækja, til að mæla gæði þjónustu sem og ástand búnaðar. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að gera þær uppfærslur og breytingar sem þörf er á til að tryggja besta virkni búnaðar áskrifanda.
 • 10. Ef í ljós kemur að notkun áskrifanda hefur slæm áhrif á afgreiðslu fjarskiptaneta eða felur í sér misnotkun á búnaði og/eða þjónustu Vodafone (Sýn hf.) getur félagið neyðst til að synja áskrifanda um fjarskiptaþjónustu um stundarsakir eða til frambúðar. Hið sama á við ef áskrifandi veldur, af ásettu ráði eða með vítaverðu gáleysi, skemmdum á fjarskiptaneti og/eða búnaði Vodafone (Sýn hf.). Hið sama á ennfremur við ef veittar eru rangar upplýsingar sem eru til þess fallnar að hafa áhrif á gerð og gildi þjónustusamnings milli áskrifanda og Vodafone (Sýn hf.). Ef synjun á fjarskiptaþjónustu um stundarsakir er á ábyrgð áskrifanda greiðir hann engu að síður áfram mánaðargjald til Vodafone (Sýn hf.). Skylda þessi fellur niður ef annar hvor aðili segir þjónustusamningnum upp.
 • 11. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að mæla heildarnotkun viðskiptavinar m.t.t. mínútna, SMS og gagnamagns. Sé áskrifandi á þjónustuleið með ótakmörkuðu gagnamagni áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að mæla heildarnotkun áskrifanda m.t.t. til gagnamagns og grípa til viðeigandi ráðstafana, t.d. hægja á interneti, sé notkun hans óhæfileg að mati Vodafone (Sýn hf.).
 • 12. Vodafone (Sýn hf.) mun leitast við að vara áskrifanda við ef notkun hans breytist stórfellt á stuttum tíma án viðhlítandi skýringa þannig að grunsemdir vakni um misnotkun þriðja aðila. Fari notkun verulega fram úr hefðbundinni notkun einstakling/fyrirtækis á ákveðnu tímabili, t.d. dagsnotkun áskrifanda og líkur eru á að um misnotkun sé að ræða, áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að skoða þá fjarskiptanotkun og grípa til viðeigandi ráðstafana. Misnotkun getur m.a. falist í því að fjarskiptaþjónusta sé nýtt til tekjuöflunar fyrir þriðja aðila (sviksamleg háttsemi), þ.e. með framköllun símtala eða skilaboða með sjálfvirkum hætti eða með aðstoð tölvu og/eða öðrum rafrænum búnaði. Ráðstafanir Vodafone (Sýn hf.) til að bregðast við misnotkun kunna að felast í tafarlausri lokun fjarskiptaþjónustu áskrifanda.
 • 13. Vodafone (Sýn hf.) mun safna saman og vinna úr persónuupplýsingum í skilningi laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, en nánari ákvæði um meðhöndlun persónuupplýsinga er að finna í persónuverndarstefnu Vodafone (Sýn hf.), sem telst óaðskiljanlegur hluti skilmála þessara.
 • 14. Vodafone (Sýn hf.) kann að taka upp þjónustusímtöl til að geta sannreynt efni þeirra komi upp ágreiningur milli aðila. Öll hljóðritun símtala er í samræmi við ákvæði laga og reglna. Skoðun og afhending upptaka er aðeins heimil ákveðnum starfsmönnum Vodafone (Sýn hf.) og lögbærum aðilum s.s. Lögreglu eða eftirlitsstofnunum í samræmi við fyrirmæli laga.
 • 15. Verðskrá Vodafone (Sýn hf.) yfir notkun erlendis innan EES svæðisins tekur mið af reglugerð um alþjóðlega reikiþjónustu á almennum farnetum innan Evrópska efnahagssvæðisins nr. 1588/2022, með síðari breytingum. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að grípa til takmarkana á inniföldu gagnamagni og viðbótargjaldtöku innan EES svæðisins í samræmi við ákvæðið um sanngjarna notkun (e. Fair usage policy) í fyrrnefndri reglugerð.
 • 16. Vodafone (Sýn hf.) gerir ráð fyrir að viðskiptavinir séu með heimilisfesti á Íslandi og ferðist til annarra landa í tímabundnum ferðalögum (e. periodic travel). Sé notkun farsímaþjónustu meiri erlendis heldur en heima fyrir í lágmarki fjóra mánuði í röð áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að grípa til viðbótargjaldtöku innan EES svæðisins í samræmi við ákvæðið um sanngjarna notkun (e. Fair usage policy) í fyrrnefndri reglugerð. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að loka á SIM-kort komist upp um ósamþykkta endursölu á númerum erlendis.
 • 17. Um kaup á sjónvarpsáskriftum Stöðvar 2 (Sýn hf.) gilda í öllum tilfellum áskriftarskilmálar Stöðvar 2 hvort sem viðskiptavinur kaupir þjónustuna í verslunum Vodafone (Sýn hf.), þjónustuveri Vodafone (Sýn hf.) og Stöðvar 2 (Sýn hf.) eða á öðrum sölustöðum.
 • 18. Veltuafsláttur er tegund afsláttarkjara sem er hluti af verðskrá Vodafone (Sýn hf.) og er ætluð stærri kaupendum á fjarskiptaþjónustu. Undanþegin þeim afsláttarkjörum er bein endursala á þjónustu, þar með talið (en ekki eingöngu), þjónustunúmer og gjaldanúmer eða aðgangsgjöld eða önnur leigugjöld grunnnetsfjarskiptadreifiveitna.
 • 19. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt að færa viðskiptavin í áskriftarleið sem samræmist notkun hans.Fari viðskiptavinur í áskrift yfir innifalið gagnamagn er hann færður í leið sem samræmist notkun hans. Þegar viðskiptavinur er stækkaður tekur sú breyting gildi strax. Viðskiptavinur getur óskað þess að fara aftur í fyrri áskriftarleið en slík breyting tekur gildi næstu mánaðarmót á eftir.
 • 20. Með samþykki skilmála þessara veitir áskrifandi Vodafone rétt til þess að hafa samband við viðskiptavini sína í viðskiptalegum tilgangi, svo sem til að auka þjónustustig, óháð skráningu þeirra í símaskrá. Viðskiptavinum er ávallt frjálst að afþakka slík samskipti af hálfu Vodafone og skal það þá gert með skriflegum hætti.

 

II. Greiðsluskilmálar

 • 1. Gjald fyrir fjarskiptaþjónustu fer eftir gildandi verðskrá sem Vodafone (Sýn hf.) gefur út á hverjum tíma og er aðgengileg á vefsíðunni vodafone.is. Allar breytingar á verskrá sem felur í sér umtalsverðar hækkanir umfram verðlagsþróun mun Vodafone (Sýn hf.) tilkynna áskrifendum með minnst eins mánaðar fyrirvara, eftir atvikum á útsendum reikningum, og getur áskrifandi þá sagt þjónustusamningnum upp innan þess tíma.
 • 2. Áskrifandi skal greiða fyrir útskrift greiðsluseðla, svokallað seðilgjald, samkvæmt gildandi gjaldskrá Vodafone (Sýn hf.). Áskrifandi getur einnig óskað eftir að reikningur skuldfærist á greiðslukort og greiðir fyrir það útskriftargjald samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.) Áskrifandi greiðir fyrir birtingu kröfu í heimabanka samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.)
 • 3. Áskrifandi ber fulla ábyrgð á greiðslum til Vodafone (Sýn hf.) vegna notkunar sem á sér stað á þjónustu eða búnaði, óháð því hvort áskrifandi hafi heimilað notkunina eða ekki. Ef áskrifandi glatar fjarskiptabúnaði ber honum að tilkynna Vodafone (Sýn hf.) um það tafarlaust. Áskrifandi er ábyrgur fyrir allri notkun búnaðarins og þjónustu honum tengdum, þar til slík tilkynning hefur borist Vodafone (Sýn hf.).
 • 4. Reikningstímabil vegna fjarskipta miðast við almanaksmánuð og er útgáfudagur reikninga í lok mánaðar. Eindagi reikninga er 2. virki dagur þar næsta mánaðar, gjalddagi er 7 dögum fyrr. Sé reikningur ekki greiddur á eindaga skal áskrifandi greiða dráttarvexti, eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, frá og með gjalddaga til greiðsludags, auk þess sem gjald vegna innheimtuviðvörunar leggst á kröfu við útsendingu 2 dögum eftir eindaga.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) er heimilt að synja áskrifanda um þjónustu þegar liðnir eru 30 dagar frá eindaga skuldar án þess að hún hafi verið greidd nema ef um er að ræða talsímaþjónustu.
 • 6. Þegar krafa hefur verið send frá Vodafone (Sýn hf.) til innheimtufyrirtækis ber áskrifanda að snúa öllum sínum samskiptum og greiðslum til viðkomandi innheimtufyrirtækis.
 • 7. Heimilt er að loka fyrir talsímaþjónustu áskrifanda þegar liðnir eru 30 dagar frá gjalddaga/eindaga skuldar án þess að hún hafi verið greidd, þó að undangenginni skriflegri aðvörun a.m.k. mánuði fyrir lokun. Fyrsta mánuð eftir lokun talsímaþjónustu skal vera opið fyrir innhringingu í áskrifanda. Jafnframt skal áskrifandi geta hringt í neyðarnúmerið 112.
 • 8. Ef greiðsla fyrir fjarskiptaþjónustu hefur ekki borist innan sex mánaða frá gjalddaga/eindaga áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að eyða gögnum viðskiptavina. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér einnig rétt til að eyða gögnum, t.a.m. aukanetföngum, vegna þjónustu sem ekki er reikningsfært fyrir ef þjónustan hefur ekki verið notuð í 6 mánuði samfleytt.
 • 9. Ef áskrifandi hefur athugasemdir við reikninga verður hann að láta vita um þær án tafar og eigi síðar en á gjalddaga/eindaga. Að öðrum kosti telst reikningurinn samþykktur.

 

III. Uppsögn

 • 1. Báðir aðilar geta sagt upp þjónustusamningi með minnst eins mánaðar fyrirvara, nema þar sem sérákvæði gilda, og skal uppsögnin vera skrifleg. Kjósi áskrifandi að tilkynna uppsögn ber honum að tilkynna allar slíkar breytingar til Vodafone (Sýn hf.) í síma 1414 eða með öðrum skýrum hætti. Öll ábyrgð á að slíkar tilkynningar berist til Vodafone (Sýn hf.) á réttan hátt og á réttum tíma liggur hjá áskrifanda. Uppsögn miðast við upphaf nýs reikningatímabils, þann 1. hvers mánaðar. Öll vinnsla með fjarskiptaupplýsingar áskrifanda lýkur við uppsögn samnings.
 • 2. Segi viðskiptavinur notkun Ljósleiðara upp þarf uppsögn að hafa borist eigi síðar en 15. dag mánaðar til þess að hún taki gildi um næstu mánaðarmót. Berist hún á 16. degi mánaðar eða síðar tekur hún gildi um þar næstu mánaðarmót. Uppsögn á öðrum aðgangsgjöldum en aðgangsgjaldi Ljósleiðara er í samræmi við 1. grein uppsagnarskilmála Vodafone.
 • 3. Áskrifendur á einstaklingsmarkaði eiga rétt á því að segja þjónustusamningi fyrirvaralaust upp án greiðslu skaðabóta þegar þeir fá tilkynningu um fyrirhugaða breytingu á skilmálum. Áskrifendur á einstaklingsmarkaði hafa eins mánaðar uppsagnarfrest áður en breytingar taka gildi.
 • 4. Við uppsögn á samningi ber áskrifanda að skila án tafar búnaði í eigu Vodafone (Sýn hf.). Vodafone (Sýn hf.) getur þó heimilað áskrifanda að halda búnaði í ákveðin tíma gegn því að áskrifandi haldi áfram að borga leigu á búnaði. Ef áskrifandi getur ekki af einhverjum orsökum skilað búnaði er Vodafone (Sýn hf.) heimilt að gjaldfæra áskrifanda um upphæð sem nemur verðmæti búnaðarins samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.).
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) er heimilt að bjóða upp á samninga þar sem áskrifandi skuldbindur sig samkvæmt samningi beggja aðila. Hámarks skuldbinding á fjarskiptum eru sex mánuðir í senn. Ef áskrifandi segir upp slíkum samningi á samningstíma áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að krefja áskrifanda um þau mánaðargjöld sem ógreidd eru af samningstímanum. Sé áskrift áskrifanda stækkuð á samningstímanum tekur sú breyting gildi strax. Viðskiptavinur getur óskað eftir að fara í minni áskriftarleið á binditímanum en slík breyting tekur gildi næstu mánaðarmót á eftir.

IV. Önnur ákvæði

 • 1. Rísi upp ágreiningur um túlkun og skýringu á skilmálum þessum skal leitast við að ná sáttum með heiðarleika og sanngirni að leiðarljósi. Getur áskrifandi sent Vodafone (Sýn hf.) kvörtun og eftir atvikum leitað til Fjarskiptastofu.
 • 2. Áskrifandi er ábyrgur fyrir því að skilmálum þessum og lögum almennt sé fylgt. Um fjarskiptaþjónustu gilda lög um fjarskipti nr. 70/2022 ásamt síðari breytingum. Brot á skilmálum og reglum getur valdið tafarlausri lokun á þjónustu.
 • 3. Áskrifandi veitir Vodafone (Sýn hf.) með undirskrift eða staðfestingu á samningi um fjarskiptaþjónustu umboð til að segja upp fjarskiptaþjónustu hjá öðrum þjónustuveitum.
 • 4.Vodafone (Sýn hf.) nýtir sér vefkökur á heimasíðu sinni www.vodafone.is. Nánari upplýsingar um notkun vefkaka og tilgang þeirra er að finna í skilmálum um notkun á vefkökum á www.syn.is.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt að vísa áskrifanda úr viðskiptum sýni hann ítrekaða ósæmilega hegðun í garð starfsfólks. Með ósæmilegri hegðun er átt við t.d. (en ekki eingöngu) ógnanir af einhverjum toga eða hótanir af einhverjum toga.
 • 6. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum vegna nýrra áskriftarleiða, án þess að tilkynna öllum áskrifendum um þær breytingar enda hafa þær breytingar ekki áhrif á gildandi áskriftir.
 • 7. Áskrifandi getur gert áskriftabreytingar á þjónustunni í verslunum Vodafone (Sýn hf.), hjá umboðsaðilum um land allt, með því að hafa samband við þjónustuverið eða gegnum Mínar síður. Áskrifandi getur ávallt stækkað eða minnkað áskriftarleið sína. Sé áskriftarleið stækkuð tekur breytingin gildi samdægurs og áskrifandi greiðir hlutfallslegt gjald fyrir stækkunina á næsta reikningi. Sé áskriftarleið minnkuð þá tekur sú breyting gildi frá og með næstu mánaðarmótum.
 • 8. Uppfyllir þjónusta ekki kröfur viðskiptavina, eða ef viðskiptavinur vill koma á framfæri kvörtun eða ábendingu er hægt að hafa samband við Vodafone í netspjalli á www.vodafone.is eða með því að hafa samband í síma 1414. Vodafone leitast við að leysa úr öllum málum eins hratt og kostur er, alla jafnan innan 14 daga frá því að erindi berst.
 • 9. Leiðrétting á mistökum við númera- og þjónustuflutning, eða ef flutningur hefur verið framkvæmdur án samþykkis rétthafa númers/tengingar mun Vodafone (Sýn hf.) leiðrétta slík mistök án tafar og framkvæma í samræmi við verkferla félagsins. Vari þjónustutap lengur en einn virkan dag, frá því að Sýn hf. barst beiðni um þjónustuflutning, á rétthafi tilkall til bóta úr hendi fjarskiptafyrirtækis. Fjárhæð bóta er metin í hverju tilfelli fyrir sig og fer eftir þjónustuleið sem og verðskrá Sýnar hf. hverju sinni.
 • 10. Takist aðilum ekki að ná sáttum um ágreining vegna þjónustu getur viðskiptavinur beint erindi sínu til viðeigandi eftirlitsaðila, t.d. Fjarskiptastofu, Neytendastofu eða því stjórnvaldi sem við á hverju sinni.
 • 11. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að breyta þjónustu áskrifanda ef þjónusta er tekin úr sölu eða ef notkun er óhófleg. Ekki skal framkvæma breytinguna fyrr en búið er að tilkynna hana til viðskiptavinar.
 • 12. Í neyðarástandi, t.d. ef að sæstrengur bilar, áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér þann rétt að takmarka tengingar viðskiptavina til þess að tryggja að allir áskrifendur geti fengið lágmarks þjónustu.

Skilmálar þessir gilda frá og með 9. ágúst 2023 og þar til nýir taka gildi.

Skilmálar um GSM Frelsi

Með virkjun Frelsiskortsins samþykkir notandinn að fara eftir almennum skilmálum Vodafone ásamt eftirfarandi skilmálum um GSM Frelsi.

Gildistími Almennra stakra áfyllinga

 • 1. Virk inneign (almenn stök áfylling) – 0 til 6 mánuðir. Hægt er að fylla á Frelsið t.d. beint úr símanum með greiðslukorti, á vef Vodafone (Sýn hf.) eða með því að hringja í þjónustuver Vodafone (Sýn hf.) 1414. Eftir að Frelsið hefur verið keypt er inneignin virk í 6 mánuði frá síðasta rukkaða símtali/SMSi. Notandi getur á því tímabili móttekið símtöl þó engin inneign sé eftir.
 • 2. Óvirk inneign (almenn stök áfylling) – 6 til 9 mánuðir. Ef að Frelsisnúmerið hefur ekkert verið notað undanfarna 6 mánuði er lokað fyrir hringingar frá númerinu. Notandi getur þó tekið við símtölum í allt að 3 mánuði. Ef fyllt er á Frelsið innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir úthringingar er hægt að endurheimta inneignina sem eftir var og opna fyrir úthringingar.
 • 3. Töpuð inneign (almenn stök áfylling) – 9 til 12 mánuðir. Ef ekki er fyllt á Frelsið innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir úthringingar tapast inneignin sem eftir var á Frelsinu og lokað er fyrir alla notkun. Hægt er að virkja Frelsið með því að fylla á það innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir alla notkun en eldri inneign er fyrnd. Ef ekki er fyllt á Frelsið innan þriggja mánaða frá því lokað var fyrir alla notkun áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér þann rétt að endurheimta símanúmerið og endurúthluta því.
 • 4. Tilboðsinneignir, gagnamagnspakkar og ávinningar þeirra gilda í 30 daga frá virkjun. Eftir 30 daga fyrnist inneignin, ef einhver er. Inneignir, gagnamagnspakka og ávinninga tilboða er ekki hægt að færa á milli númera. Ef númerinu er sagt upp eða það flutt frá Vodafone (Sýn hf.) fyrnast allar inneignir, gagnamagn og ávinningar.
 • 5. Krakkakort er í boði fyrir börn (25 ára og yngri) viðskiptavina Vodafone (Sýn hf.) með farsíma í áskrift. Með hverju korti fylgja ótakmörkuð símtöl og SMS ásamt gagnamagni sem gildir innanlands.
 • 6. Óskráð Frelsisnúmer eru Frelsisnúmer sem eiga sér ekki skráða kennitölu í kerfum Vodafone (Sýn hf.). Óskráð Frelsisnúmer eiga ekki kost á því að nýta Reiki í Evrópu samkvæmt ákvæðum Reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 531/2012 um reiki á almennum farsímanetum með síðari breytingum. Ef SIM-kort er á óskráðu Frelsisnúmeri er ekki kostur á að útvega nýtt SIM-kort með sama símanúmeri né gefa upp PUK númer sé númerið tapað eða því stolið. Notandi með óskráð Frelsisnúmer á kost á því að skrá kennitölu bakvið símanúmerið í verslunum Vodafone (Sýn hf.) eða með því að hafa samband við þjónustuver Vodafone (Sýn hf.) í 1414.
 • 7. Hægt er að nota Frelsi í flestum þeim löndum sem Íslendingar ferðast til. Upplýsingar um í hvaða löndum er hægt að nota Frelsið er að finna á útlandasíðu frelsis.
 • 8. Í öðrum löndum þarf notandi að skrá sig í áskrift til þess að geta notað farsímann þar. Notandi greiðir fyrir notkunina eftir á ef hann er skráður í áskrift. Notandi skráir sig í áskrift í verslunum Vodafone (Sýn hf.) eða með því að hafa samband við þjónustuver Vodafone (Sýn hf.) 1414. Undirskriftar er krafist en hún getur verið skrifleg eða rafræn. Í áskrift gilda almennir skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone (Sýn hf.)
 • 9. Það er á ábyrgð notanda að kynna sér verðskrá og hvort hægt sé að nota Frelsið í þeim löndum sem notandi ferðast til.
 • 10. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að hafa samband við viðskiptavini sína í viðskiptalegum tilgangi, óháð skráningu þeirra í símaskrá.
 • 11. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

Skilmálar Internetþjónustu

 • 1. Skilmálar þessir gilda fyrir alla notkun á internetþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Ef ekki er að öðru vísi kveðið á um í skilmálum þessum gilda almennir skilmálar Vodafone (Sýn hf.) um fjarskiptaþjónustu að öðru leyti.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að færa þjónustu áskrifanda yfir á eigið kerfi af kerfi annarra rekstraraðila.
 • 3. Vodafone (Sýn hf.) lætur áskrifanda í té aðgang að internet- og tölvuþjónustu sinni. Ef notandi afhendir öðrum aðilum lykilorð sitt gerir hann það á eigin ábyrgð. Áskrifandi sem skráður er fyrir þjónustunni ber fulla ábyrgð á allri notkun henni tengdri. Áskrifendum Vodafone (Sýn hf.) er með öllu óheimilt að nota aðgang sinn til að komast yfir upplýsingar um aðra notendur á nettengingu Vodafone (Sýn hf.), aðrar en þær sem veittar eru í opnum gagnagrunnum á internetinu.
 • 4. Uppsetning á hugbúnaði er ávallt á ábyrgð áskrifanda og ber Vodafone (Sýn hf.) því ekki ábyrgð á tjóni sem notkun eða uppsetning kann að valda.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að skapast vegna notkunar á tengingu við internetið eða sambandsleysis við það. Áskrifandi ber sjálfur ábyrgð á afritatöku af þeim gögnum sem geymd eru á heimasvæði hans. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem þriðji aðili kann að valda.
 • 6. Áskrifanda er óheimilt að trufla, skerða eða á nokkurn hátt hafa áhrif á notkun annarra viðskiptavina, til dæmis með fjöldapóstsendingum. Áskrifanda er óheimilt að hýsa efni sem brýtur í bága við íslensk lög á heimasvæði sínu eða láta slíkt efni liggja á lausu á vefsvæðum.
 • 7. Fari áskrifandi yfir keypt niðurhal áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að bæta við aukagagnamagni, allt að þrisvar sinnum, umfram það sem er innifalið í áskriftarleið hans. Gjald vegna aukagagnamagns er tilgreint í gildandi verðskrá hverju sinni. Ef notkun þriðja aukagagnamagnspakkans klárast áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að hægja á nettengingunni. Sé áskrifandi á þjónustuleið með ótakmörkuðu gagnamagni áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að mæla heildarnotkun áskrifanda m.t.t. gagnamagns og grípa til viðeigandi ráðstafana, t.d. hægja á interneti, sé notkun hans óhæfileg að mati Vodafone (Sýn hf.).
 • 8. Vodafone (Sýn hf.) stefnir ávallt á að tryggja stöðugleika og gæði þjónustunnar. Hraði tengingar er ávallt háður gæðum teninga til notanda og annarra utanaðkomandi þátta. Af þeim sökum getur Vodafone (Sýn hf.) ekki tryggt að tengihraði sé sá sami og áskrift notanda segir til um.
 • 9. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist tengingu inn í símainntak hvers húss. Innanhúslagnir eru hins vegar ávallt á ábyrgð húseiganda.
 • 10. Um uppsagnir þjónustu fer skv. almennum skilmálum um fjarskiptaþjónustu.
 • 11. Brot á ofangreindum skilmálum getur valdið tafarlausri lokun á þjónustu.
 • 12. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

Skilmálar sjónvarpsdreifingar

Áskriftarskilmálar um sjónvarpsdreifingu Vodafone:

 • 1. Eftirfarandi skilmálar gilda fyrir aðgang að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Sjónvarpsþjónusta Vodafone (Sýn hf.) veitir áskrifanda aðgang að sjónvarpsdreifikerfi sem og aðgang að annarri sjónvarpsþjónustu félagsins, t.d. leiguna og áskriftarstöðvum. Sá sem óskar eftir að gerast áskrifandi að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) skuldbindur sig við undirritun eða staðfestingu samnings með rafrænum hætti til að hlíta skilmálum þessum sem og þeim kjörum sem um þjónustuna gilda. Við undirritun eða staðfestingu samnings er kominn á bindandi samningur milli aðila. Þar sem skilmálum þessum sleppir gilda almennir skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Stangist ákvæði þeirra skilmála og þessara á skulu ákvæði skilmála þessa ganga framar.
 • 2. Skilmálar þessir gilda fyrir alla viðskiptavini Vodafone (Sýn hf.) sem óskað hafa eftir aðgangi að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) (áskrifanda) og Vodafone (Sýn hf.) hefur veitt aðgang að með afhendingu búnaðar, sem og þá sem hana nýta (notanda). Aðgangur að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.)gerir viðskiptavini kleift að nálgast sjónvarpsefni sem efnisveitur bjóða. Framboð efnis er háð svæðum og samningi við efnisveitur. Vodafone ber enga ábyrgð á innihaldi þess efnis sem veittur er aðgangur að í sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.).
 • 3. Þjónustan er reglulega uppfærð og breytt á hverjum tíma þar sem nýju myndefni er reglulega bætt við og annað myndefni tekið úr notkun. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að breyta því myndefni sem aðgengilegt er hverju sinni án tilkynningar, þ.m.t. bæta við nýju myndefni, fjarlægja myndefni eða breyta viðmóti eftir því sem Vodafone (Sýn hf.) telur rétt á hverjum tíma, sem og vegna samninga við rétthafa.
 • 4. Allur réttur á kvikmyndum, ljósmyndum, grafík og öðru höfundarréttarvörðu efni er keypt undir samningi af Sýn og tilheyrir samstarfsaðilum félagsins, efniseigendunum. Efnið sem viðskiptavinir geta nálgast gegnum sjónvarpsþjónustur Sýnar, þar með talið höfundarréttarvarið efni innan efnisins, er eign efniseiganda og samstarfsaðila þeirra og er varið af höfundarréttarlögum Bandaríkjanna sem og annarra höfundarréttarsamtaka víðs vegar um heim. Sýn, efniseigendur og samstarfsaðilar efniseigenda veita viðskiptavinum Sýnar engin réttindi gagnvart því efni sem þeir kunna að eiga viðskipti með við Sýn.
 • 5. Áskrifandi sem kaupir myndefni í gegnum viðmót sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) hefur einvörðungu kost á að niðurhala því efni, sé það mögulegt, á Íslandi.
 • 6. Vodafone (Sýn hf.) býður áskrifanda að leigja búnað (t.d. myndlykil eða aðgangskort (CAM kort) til að nota sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.) gegn greiðslu samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.)hverju sinni. Áskrifanda er óheimilt að; gera eða láta gera nokkrar breytingar á búnaðinum (óheimil meðferð myndlykla er refsiverð skv. 28.gr. og 33.gr. útvarpslaga nr. 53/2000), leyfa öðrum að nota búnaðinn með því að selja, leigja, gefa eða láta hann af hendi með öðrum hætti, tengja búnaðinn við sjónvarpstæki utan skráðs notkunarstaðar hans (þó er áskrifanda heimilt að nota búnaðinn á tímabundnum dvalarstað, svo sem í sumarbústað, háð dreifileið) eða taka upp efni úr dagskrá einstakra miðla nema til einkaafnota á skráðum notkunarstað áskriftarbúnaðarins. Áskrifandi getur óskað eftir að fá til notkunar aukamyndlykil á sama stað og sá myndlykill er sem hann hefur fyrir, bundið sömu skilyrðum og koma fram hér á undan. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki að notandi hafi alltaf jafnan aðgang að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.).
 • 7. Áskrifandi á kost á að streyma myndefni í gegnum app félagsins eða gegnum vefsjónvarp félagsins. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki útsendinga og móttökuskilyrði appsins eða vefsjónvarps. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki að áskrifandi hafi alltaf jafnan aðgang að sjónvarpsþjónustu appsins. Ófyrirsjáanlegir atburðir geta leitt til þess að notandi missi aðgang að þjónustunni. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því þótt samband rofni um stund en mun þó leitast við að koma sambandi á að nýju án ástæðulauss dráttar. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því verði rof á tengingu vegna skemmdarverka eða línurofs á heimili áskrifanda eða hjá þriðja aðila. Hverri áskrift að appi félagsins fylgir einn samtímastraumur en hægt er að setja upp aðgang í fleiri viðtæki sem styðja við appið innan hvers heimilis. Vodafone áskilur sér rétt að takmarka fjölda viðtækja í hverri áskrift. Áskrifandi ábyrgist að öll tækin séu í eigu áskrifanda eða nánustu fjölskyldumeðlima sem búa innan sama heimilis. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki að notandi hafi alltaf jafnan aðgang að sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.).
 • 8. Vodafone er eigandi búnaðarins og ber áskrifanda að gæta hans og fara vel með hann. Áskrifandi ber ábyrgð á öllu tjóni á þeim búnaði sem Vodafone (Sýn hf.)lætur honum í té. Viðskiptavinur skal greiða allan kostnað vegna viðgerða á búnaði sem stafar af rangri eða slæmri meðferð á honum í samræmi við reikning frá Vodafone (Sýn hf.)þar um. Eyðileggist eða glatist (hvort sem honum er stolið eða hann glatist með öðrum hætti) áskriftarbúnaður í vörslu áskrifanda ber honum að greiða kostnaðarverð nýs búnaðar samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.). Greiðsla vegna ónýts eða glataðs búnaðar rýrir ekki eignarrétt Vodafone (Sýn hf.)að búnaðinum. Sé búnaðinum stolið ber áskrifanda að tilkynna það tafarlaust til Vodafone (Sýn hf.) og lögreglu.
 • 9. Starfsmenn Vodafone (Sýn hf.)hafa rétt á að fá búnað áskrifanda afhentan til skoðunar og yfirferðar. Vodafone kann að vilja skipta út myndlykli sínum hjá áskrifanda eftir því sem að tækniþróun eða aðrar ástæður gefa tilefni til.
 • 10. Vodafone (Sýn hf.) ber ábyrgð á réttri virkni áskriftarbúnaðar. Áskrifandi skal þó á sinn kostnað koma áskriftarbúnaði sem þarfnast viðgerðar til Vodafone (Sýn hf.). Innanhúslagnir eru á ábyrgð áskrifanda. Vodafone (Sýn hf.) ber einungis ábyrgð á gæði myndmerkis í símainntak áskrifanda. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því, þótt útsending rofni um stund en mun í slíkum tilvikum ávallt leitast við að koma útsendingu í lag á ný. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist ekki tjón sem rekja má til sambandsleysis, rofs á útsendingu eða annarra truflana sem kunna verða á sjónvarpsdreifingu hvorki að hálfu félagsins né að hálfu þriðja aðila.
 • 11. Leigu búnaðar, áskrift og seðilgjald hvers mánaðar, hvort sem er fyrir myndlykil eða aukamyndlykil, ber áskrifanda að greiða samkvæmt gildandi verðskrá Vodafone (Sýn hf.) hverju sinni. Uppsögn á myndlyklagjaldi, leigu á búnaði, er einungis framkvæmd með skilum á búnaði. Greiðsla á áskriftargjaldi eftir móttöku búnaðar á heimili áskrifanda jafngildir undirskrift áskriftarsamnings. Við gerð nýs áskriftarsamnings fellur úr gildi eldri samningur um sama áskriftarbúnað sé hann til staðar. Vodafone (Sýn hf.) er heimilt að bjóða upp á áskriftarsamninga þar sem áskrifandi skuldbindur sig í umsaminn tíma. Samningurinn er óuppsegjanlegur innan samningstímabilsins. Greidd áskrift er ekki afturkræf. Hætti áskrifandi að greiða áskrift eða leigu á búnaði er Vodafone (Sýn hf.) heimilt að stöðva útsendingar á sjónvarpsþjónustu til áskrifanda. Áskrifandi skal greiða áskriftargjald til Vodafone (Sýn hf.), samkvæmt gildandi verðskrá, auk kostnaðar sem kann að hljótast af innheimtu þess, þar til búnaði hefur verið skilað.
 • 12. Brjóti áskrifandi gegn áskriftarskilmálum þessum er Vodafone (Sýn hf.) heimilt, án fyrirvara, að stöðva útsendingu á sjónvarpsþjónustu til hans og krefjast tafarlausra skila á áskriftarbúnaðinum og greiðslu skaðabóta. Mál út af samningi þessum má reka fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
 • 13. Sjónvarpsþjónusta Vodafone (Sýn hf.) er eingöngu til einkanota en ekki til opinberrar dreifingar. Opinber dreifing telst t.d. til notkunar á hótelum, hárgreiðslustofum, líkamsræktarstöðvum o.s.frv. Gildir ofangreint bæði um leigur á kvikmyndum, kaup á kvikmyndum, sem og dreifingu á innlendum og erlendum stöðvum. Séu skilmálar þessir brotnir áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til að stöðva þjónustuna án frekari viðvarana.
 • 14. Mögulegt er að kaupa viðbótaráskriftir og stakt myndefni ásamt því að leigja stakt myndefni í gegnum viðmót sjónvarpsþjónustu Vodafone (Sýn hf.). Viðskiptavinur ber ábyrgð á því að gera viðeigandi ráðstafanir í viðmóti til þess að tryggja að aðrir notendur þjónustunnar eða óviðkomandi kaupi ekki eða leigi ekki myndefni án heimildar áskrifanda, s.s. með því að setja lykilnúmer (PIN) sem skilyrði fyrir kaupum á áskrift eða leigu myndefnis. Viðskiptavin er skylt að greiða fyrir allar áskriftir eða myndefni sem hafa verið leigðar og/eða keyptar í gegnum viðmót þjónustunnar.
 • 15. Gæði og virkni þjónustunnar getur verið mismunandi eftir því viðtæki sem notandi nýtir til áhorfs, og hafa margir mismunandi þættir áhrif á þjónustuna, s.s. staðsetning, aðgengileg bandvídd og/eða hraði internettengingar sem áskrifandi notar til þess að nálgast þjónustuna. Vodafone (Sýn hf.) leitast við að afhenda þjónustuna í samræmi við gæði tengingar hverju sinni.
 • 16. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

   

Lénaskilmálar

 • 1. Vodafone (Sýn hf.) og undirritaður rétthafi gera með sér eftirfarandi samning um lénaviðskipti. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum og þjónustum. Breytingar eru kynntar á vefsíðunni vodafone.is/breytingar með a.mk. mánaðar fyrirvara áður en þær taka gildi.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem kann að skapast vegna notkunar á tengingu við internetið eða sambandsleysis við það. Rétthafi ber sjálfur ábyrgð á afritatöku af þeim gögnum sem geymd eru á heimasvæði hans. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á tjóni sem þriðji aðili kann að valda.
 • 3. Fyrsta árgjald og stofngjald léns greiðir Vodafone (Sýn hf.) til Isnic og gjaldfærir á fyrsta reikning viðskiptavinar samkvæmt gildandi verðskrá Isnic hverju sinni.
 • 4. Með undirskrift sinni gefur viðskiptavinur Vodafone (Sýn hf.) umboð til að sækja um umbeðið lén til Isnic.
 • 5. Notkunarskilmálar Isnic gilda ávallt ef samsvarandi ákvæði í skilmálum Vodafone (Sýn hf.) teljast vægari.
 • 6. Uppsögn á léni ber að tilkynna til Isnic, sjá reglur www.isnic.is. Einnig ber viðskiptavini að segja upp hýsingu léns skriflega til Vodafone (Sýn hf.). Öll ábyrgð á að slíkar tilkynningar berist til Vodafone (Sýn hf.) á réttan hátt og á réttum tíma liggur hjá áskrifanda
 • 7. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

Vefhýsingaskilmálar

 • 1. Eigendur vefsvæða skulu uppfæra vefumsjónarkefi reglulega.
 • 2. Vodafone (Sýn hf.) áskilur sér rétt til þess að senda eigendum vefsvæða áminningu um uppfærslu uppfæri þeir kerfi sín ekki. Hafi kerfin ekki verið uppfærð innan 4 vikna frá áminningu áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að framkvæma nauðsynlegar uppfærslur samkvæmt tímagjaldi á kostnað eiganda vefsvæðis. Ábyrgð á vef er ætíð í höndum eiganda vefsins þrátt fyrir að Vodafone (Sýn hf.) taki að sér uppfærslu vefsvæðis. Sinni eigendur vefsvæða þessum ákvæðum ekki getur það valdið röskun á þjónustunni og niðri tíma.
 • 3. Notendanöfn skulu ekki innihalda „admin“ við uppsetningu og mælist Vodafone (Sýn hf.) til þess að lykilorð séu að lágmarki 12-14 bókstafir og tölustafir í bland.
 • 4. Meti sérfræðingar Vodafone (Sýn hf.) það svo að umferð á vefsvæði fari umfram það sem eðlilegt getur talist skal endurskoða þjónustuna og setja upp viðeigandi þjónustupakka.
 • 5. Ef innbrot á vefsvæði veldur því að aðrir vefir verði fyrir hnjaski ber eigandi vefsvæðisins sem brotist var inn á ábyrgð á því hnjaski. Rétthafi vefsvæðis er ábyrgur fyrir því að skilmálum þessum sé fylgt eftir. Sé skilmálum ekki fylgt eða þeir á einhvern hátt brotnir áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að loka vefsvæði án frekari tafa. Með samþykki skilmála þessara staðfesta eigendur vefsvæða að þeir einir beri ábyrgð á hvers kyns beinu eða óbeinu tjóni sem þeir eða þriðju aðilar kunna að valda. Vodafone (Sýn hf.) ábyrgist heldur ekki tjón sem rekja má til sambandsleysis, rofs á fjarskiptum eða annarra truflana sem kunna verða á rekstri fjarskiptanetsins, hvort sem slíkt má rekja til línubilana bilana í stöðvum eða annarra ástæðna.
 • 6. Notendur skulu ætíð tengjast undir réttu auðkenni.
 • 7. Ekki er heimilt undir nokkrum kringumstæðum að vista efni á netþjónum sem ekki eru í samræmi við lög og reglur eða brjóta í bága við almennt velsæmi.
 • 8. Rétthafi vefsvæðið er ábyrgur fyrir því að skilmálum þessum sé fylgt eftir. Sé skilmálum ekki fylgt eða þeir á einhvern hátt brotnir áskilur Vodafone (Sýn hf.) sér rétt til þess að loka vefsvæði tafarlaust.
 • 9. Þar sem þessum skilmálum sleppir gilda að öðru leyti almennir skilmálar Vodafone (Sýn hf.).
 • 10. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

Skilmálar um viðgerðir farsíma

Skilmálar Vodafone (Sýn hf.) vegna viðgerðarsíma

 • 1. Viðgerð tekur til umbeðinna viðgerða og hugbúnaðaruppfærslu sé þess þörf að mati tæknimanns. Við hugbúnaðaruppfærslu glatast gögn nema afritunar sé óskað.
 • 2. Ábyrgð á tæki gildir í tvö ár frá kaupdegi og tekur hún einungis til bilana sem rekja má til framleiðslugalla.
 • 3. Sími er ekki í ábyrgð gegn högg- eða rakaskemmdum. Komi slíkar skemmdir í ljós og viðskiptavinur vill ekki viðgerð eða tækið óviðgerðarhæft þarf alltaf að greiða skoðunargjald samkvæmt gildandi verðskrá.
 • 4. Ef verkstæði finnur ekkert að tækinu þá er ávallt rukkað skoðunargjald samkvæmt gildandi verðskrá.
 • 5. Ábyrgðarskírteini þess símtækis sem sent er í viðgerð þarf alltaf að fylgja með.
 • 6. Gögn verða einungis afrituð að beiðni viðskiptavinar og eftir því sem við verður komið tæknilega. Vodafone (Sýn hf.) ber enga ábyrgð á gögnum, glatist þau við afritun eða með öðrum hætti. Kostnaður við afritun gagna fer eftir gildandi verðskrá hverju sinni, gildandi verðskrá er mismunandi eftir verkstæðum.
 • 7. Sé tæki ekki sótt innan þriggja mánaða frá verklokum getur Vodafone (Sýn hf.) ekki ábyrgst afhendingu þess.
 • 8. Vilji viðskiptavinur fá flýtimeðferð er greitt sérstaklega fyrir það samkvæmt gildandi verðskrá.
 • 9. Vodafone (Sýn hf.) ber enga ábyrgð á aukahlutum (t.d. hulstur eða minniskort) og því skulu þeir hlutir ekki fylgja með tæki í viðgerð.
 • 10. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

 

Skilmálar Vodafone vegna leigu/láns á síma

 • 1. Leigutaki hefur fengið að leigu/láni ofangreint símtæki sem er í eigu Vodafone (Sýn hf.). Leigutaka ber að skila tæki í sama ástandi og það er þegar það er afhent.
 • 2. Leigutaki er ábyrgur fyrir öllu tjóni sem verða kann á símtækinu á meðan leigutíma stendur.
 • 3. Leigutaka ber að skila leigu/lánstæki til Vodafone (Sýn hf.), ásamt aukahlutum t.d. hleðslutæki og hulstri ef það fylgdi með lánstæki, þegar tæki sem var í viðgerð er afhent.
 • 4. Ef leigutaki skilar ekki lánstæki eða aukahlutum, t.d. hleðslutæki og hulstri, þá er tæki sem var í viðgerð ekki afhent nema leigutaki greiði andvirði þess sem vantar, samkvæmt gildandi verðskrá.
 • 5. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

Skilmálar fyrir „Mínar síður“ Vodafone

 • 1. Eftirfarandi skilmálar gilda fyrir Mínar síður þjónustusíðu viðskiptavina Vodafone (Sýn hf.). Áskrifandi sem stofnar aðgang að Mínum síðum skuldbindur sig til að hlíta þeim skilmálum sem Vodafone (Sýn hf.) setur um notkun þjónustusíðunnar.
 • 2. Áskrifanda er einum heimilt að nota aðgang sinn að Mínum síðum. Honum er með öllu óheimilt að afhenda lykilorð sitt þriðja aðila til afnota. Afhendi áskrifandi þriðja aðila upplýsingar, lykilorð og/eða notendanafn sitt er áskrifandi að fullu ábyrgur fyrir slíkri afhendingu og afleiðingum hennar.
 • 3. Áskrifandi skal umgangast og hagnýta þær upplýsingar sem eru á þjónustusvæðinu í samræmi við fjarskiptalög nr. 81/2003, skilmála þessa sem og önnur lög, reglur og skilmála sem eiga við.
 • 4. Reikningsupplýsingar inn á Mínum síðum eru ekki rauntímaupplýsingar. Reikningsupphæð á útgefnum fjarskiptareikningi til viðskiptavina getur þar af leiðandi verið önnur en Mínar síður gefa til kynna á tilteknu tímabili. Útgefnir reikningar Vodafone (Sýn hf.) sýna þá fjárhæð sem áskrifanda er ætlað að greiða fyrir þjónustu til Vodafone (Sýn hf.). Upplýsingum um notkun á Mínum síðum er aðeins ætlað að vera til viðmiðunar og upplýsingar fyrir áskrifendur. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því tjóni sem viðskiptavinur kann að verða fyrir vegna notkunar á þjónustusíðunni Mínar síður.
 • 5. Vodafone (Sýn hf.) ber ekki ábyrgð á því tjóni sem þriðji aðili kann að valda viðskiptavinum í tengslum við notkun þeirra á Mínum síðum.
 • 6. Þar sem skilmálum þessum sleppir gilda almennir skilmálar um fjarskiptaþjónustu Vodafone (Sýn hf.).
 • 7. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

Almennir ábyrgðarskilmálar Vodafone

 • 1. Eftirfarandi skilmálar eru ábyrgðarskilmálar Sýn hf. sem gilda fyrir öll vöru- og þjónustukaup hjá félaginu. Við vörukaup skuldbindur kaupandi sig til að hlíta skilmálum þessum.
 • 2. Skilaréttur kaupanda af ónotaðri vöru er 30 dagar gegn framvísun ábyrgðarskírteinis. Vörunni þarf að skila í upprunalegum umbúðum ásamt öllum fylgihlutum. Innsigli umbúða má ekki vera rofið.
 • 3. Á keyptum vörum er tveggja ára ábyrgð. Ábyrgð þessi gildir frá kaupdegi vöru. Ef tæki hefur orðið fyrir högg- eða rakaskemmd fellur ábyrgð kaupanda úr gildi.
 • 4. Kaupandi skal tilkynna galla til Vodafone strax og hann verður hans var. Hafi verið átt við vöruna, t.d. tækið opnað, af kaupanda eða viðgerðaraðilum sem ekki starfa á vegum Vodafone eða framleiðanda, fellur ábyrgð kaupanda strax úr gildi.
 • 5. Ábyrgð á vöru tekur einungis til framleiðslugalla sem kemur fram á ábyrgðartíma. Ábyrgð felur ekki í sér að fá endurgreiddan viðgerðarkostnað ef bilun er utan ábyrgðar, t.d. ef bilun stafar af rangri uppsetningu, slæmu viðhaldi, slysni eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi húss eða hverfis o.s.frv.
 • 6. Óski kaupandi eftir viðgerð á bilaðri eða gallaðri vöru ber kaupanda að framvísa ábyrgðarskírteini vörunnar. Ef vara hefur orðið fyrir raka- eða höggskemmd er ekki hægt að taka tækið í ábyrgðarviðgerð.
 • 7. Komi til úrlausnar ábyrgðar áskilur Vodafone sér þann rétt til að bjóða eftir atvikum viðskiptavinum upp á viðgerð, afslátt, nýja vöru eða afturkalla kaupin. Í öllum tilvikum er fyrst kannaður möguleiki á viðgerð.
 • 8. Reynist raftæki ekki bilað eftir athugun eða ekki er um að ræða ábyrgðarviðgerðir greiðir kaupandi skoðunargjald í samræmi við gildandi verðskrá Vodafone.
 • 9. Vodafone ber ekki ábyrgð á gögnum sem vistuð eru á tæki eða hugbúnaði kaupanda.
 • 10. Vodafone ber eingöngu ábyrgð á beinu tjóni kaupanda sem gera má ráð fyrir að sé bein afleiðing af galla á keyptri vöru. Vodafone ber ekki ábyrgð á tjóni, þ.m.t. rekstrartaps eða tjóns sökum þess að ekki hefur tekist að uppfylla samning við þriðja aðila.
 • 11. Skilmálar þessir gilda frá og með 1. apríl 2022 og þar til nýir taka gildi.

1. desember 2023

Verð- og skilmálabreytingar 1. janúar 2024

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum Vodafone frá og með 1. janúar 2024. Við hvetjum okkar viðskiptavini til þess að kynna sér þær breytingar sem taka gildi.

Ef einhverjar spurningar vakna þá bendum við á að hægt er að hafa samband við okkur með þeim hætti sem hentar þér best. Hægt er að hafa samband með tölvupósti, í gegnum netspjalli, á samfélagsmiðlum Vodafone, með því að panta símtal eða í síma: 1414. Við kappkostum við að svara öllum fyrirspurnum hratt og örugglega.

Sjá hér: https://vodafone.is/adstod/hafa-samband/

Hér má finna allar upplýsingar um fyrirhugaðar verð- og skilmálabreytingar

 

1. ágúst 2023

Verð- og vörubreytingar 1. september 2023

Fyrirhugaðar eru breytingar á vörum Stöðvar 2 frá og með 1. september 2023. Samhliða öllum verðbreytingum fá viðskiptavinir aðgang að vörum Viaplay.

Við hvetjum okkar viðskiptavini til þess að kynna sér þær breytingar sem taka gildi hér að neðan. Ef einhverjar spurningar vakna þá bendum við á að hægt er að hafa samband við okkur með þeim hætti sem hentar þér best. Hægt er að hafa samband með tölvupósti, í gegnum netspjalli, á samfélagsmiðlum Stöð 2, með því að panta símtal eða í síma: 1817. Við kappkostum við að svara öllum fyrirspurnum hratt og örugglega. Sjá hér: stod2.is/hafa-samband

Hér má finna allar upplýsingar um fyrirhugaðar verð- og vörubreytingar

  

12. júlí 2023

Verðbreyting á Síminn Sport 1. ágúst 2023

Fyrirhuguð er verðbreyting á Síminn Sport frá og með 1. ágúst 2023 vegna hækkunar Símans á heildsöluverði. Síminn Sport hækkar um 500 kr og mun kosta 7.000 kr eftir breytingu. Viðskiptavinir með Fjölskyldupakkann eða Net og Skemmtun fá áfram sérkjör á Síminn Sport en fyrir þá mun Síminn Sport kosta 5.400 kr eftir breytingu.

Ef einhverjar spurningar vakna þá bendum við á að hægt er að hafa samband við okkur með þeim hætti sem hentar þér best. Hægt er að hafa samband með tölvupósti, í gegnum netspjalli, á samfélagsmiðlum Vodafone, með því að panta símtal eða í síma: 1414. Við kappkostum við að svara öllum fyrirspurnum hratt og örugglega.

Sjá hér: vodafone.is/adstod/hafa-samband/

 

Það er einfalt að koma yfir til Vodafone

Fáðu tilboð hjá okkur í síma, internet eða sjónvarp. Fyrir þig eða alla fjölskylduna. Besti díllinn gæti verið handan við hornið.